logo-2.png

UNDERVISNINGSPLAN FOR FRANSK

Form�l

Form�let med undervisningen i fransk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og f�rdigheder, s�ledes at de kan forst� talt og skrevet fransk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om fransk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at besk�ftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande og derved styrke deres internationale forst�else og forst�else af egen kultur.


Centrale kundskabs- og f�rdighedsomr�der

Sprog er et socialt f�nomen, som udspringer af konkrete situationer og kulturelle traditioner, og som is�r tjener til at formidle et indhold. Derfor kr�ver sprogbeherskelse mere end blot sproglige f�rdigheder. Den kr�ver tillige indsigt i de sociale regler for sprogets anvendelse og indsigt i den bredere kulturelle sammenh�ng, sproget optr�der i.

S�ledes rummer franskundervisningen s�vel en sproglig som en kulturel side, hvorfor faget b�de er et f�rdigheds- og et orienteringsfag med dannelsesm�ssig v�rdi.

Franskundervisningen skal give eleverne mulighed for at kunne bruge fransk som kommunikationsmiddel i europ�iske og andre internationale sammenh�nge.

De centrale kundskabs- og f�rdighedsomr�der er angivelser af undervisningens indhold, og de skal anvendes som pejlem�rker b�de ved planl�gningen og ved evalueringen af undervisningsforl�b.


Kommunikative f�rdigheder

Eleverne skal bruge fransk til mange forskellige form�l. De skal derfor arbejde med:

 • at forst� talt fransk af forskellige typer og reagere p� det p� en m�de, der er relevant for situationen
 • at udtrykke sig hensigtsm�ssigt b�de i samtaler og i sammenh�ngende mundtlige fremstillinger
 • at forst� og bearbejde forskellige typer af tekster, s�vel skrevne som audiovisuelle
 • at udtrykke sig hensigtsm�ssigt i sammenh�ngende skriftlig fremstilling.


Sprog og sprogbrug

Eleverne skal udvikle deres forst�else af sproget og dets brug. De skal derfor arbejde med:

 • sprogets opbygning og funktion, herunder udtale, s�tningsbygning og ordforr�d
 • sprogets forskellige virkemidler, herunder den betydning, det har at udtrykke sig pr�cist og varieret
 • v�sentlige forskelle p� tale- og skriftsprog
 • v�sentlige forskelle p� formel og uformel sprogbrug
 • forskelle og ligheder mellem fransk og dansk og mellem fransk og andre fremmedsprog.


Sprogtilegnelse

Eleverne skal udvikle deres forst�else af, hvordan de bedst tilegner sig fransk. De skal derfor arbejde med:

 • strategier, der underst�tter forst�elsen af sproget og fremmer sprogproduktionen
 • varierede arbejds- og samarbejdsformer
 • praktisk-musiske aktiviteter
 • forskellige medier, herunder elektroniske, blandt andet til tekstbehandling, informationss�gning og kommunikation
 • ordb�ger, grammatikker og andre opslagsv�rker.


Kultur- og samfundsforhold

Eleverne skal gennem undervisningen f� indsigt i kultur- og samfundsforhold. De skal derfor arbejde med:

 • v�sentlige sider af kultur- og samfundsforhold i de lande, hvor sproget tales, med hovedv�gt p� Frankrig
 • forskellige skrevne og talte tekster samt andre kunstformer, der kan give eleverne oplevelse af de fransksprogede kulturer
 • at bruge det franske sprog til at orientere sig om omverdenen og derved mere generelt udvikle deres forst�else af andre kulturer
 • fransk sprog og kulturs forekomst i verden
 • fransk i tv�rfaglige sammenh�nge, fx i tema- og projektarbejde
 • forskelle og ligheder mellem andre kulturer og egen kultur.


L�SEPLAN

Valgfaget er 3. fremmedsprog og bygger s�ledes videre p� elevernes erfaringer med sprogindl�ring fra andre fremmedsprog, med sprog og dets brug, med begreber og forst�else af deres omverden samt med brug af edb.

Indholdet og progressionen i faget er beskrevet under de fire indholdskategorier fra de centrale kundskabs- og f�rdighedsomr�der. Der er tale om en stejl progression set i forhold til l�seplanen for det 3-�rige forl�b (7.-9. klasse).

Undervisningen skal over en periode omfatte samtlige fire centrale kundskabs- og f�rdighedsomr�der. Disse skal ses i en t�t, indbyrdes sammenh�ng og integreres s� vidt muligt i de enkelte undervisningsforl�b.

Eleverne opbygger igennem hele undervisningsforl�bet deres selvtillid som sprogbrugere og deres forst�else af gode arbejds- og samarbejdsformers betydning for sprogtilegnelsen. Der skiftes s�ledes mellem forskellige organisationsformer (individuelt, par, gruppe, klasse) afh�ngig af aktiviteternes art.

De sproglige aktiviteter tilrettel�gges s�ledes, at eleverne m�der en mangfoldighed af oplevelser og sanseindtryk. Praktisk-musiske arbejds- og udtryksformer indg�r i de sammenh�nge, hvor de kan tilf�re undervisningen en yderligere dimension.


8.-9. klasse

Sproget som kommunikationsmiddel og som udtryk for fransk kultur er i centrum. Indholdet b�r omfatte en variation af aldersrelevante tekster, emner og aktiviteter.

Kommunikative f�rdigheder

Undervisningen omfatter samtlige kommunikative f�rdigheder; i begyndelsen af forl�bet med s�rlig v�gt p� mundtlig kommunikation og udtale.

Eleverne skal arbejde med:

 • lyttef�rdighed ved hj�lp af lytte-tekster, evt. med st�tte i form af tekst og billeder
 • mundtlig sprogf�rdighed, i begyndelsen med s�rlig v�gt p� enkle samtalem�nstre, efterh�nden med fokus p� at referere, kommentere, argumentere, herunder give udtryk for egne f�lelser og meninger og reagere p� andres
 • at l�se og bearbejde forskellige typer af tekster inden for sk�nlitteratur og sagprosa
 • skrivning af sammenh�ngende fremstillinger, hvor indhold og stil s�ges afpasset efter l�ser og form�l
 • forskellige pr�sentationsformer, fx plancher, redeg�relser, dramatiseringer samt b�nd- og video-optagelser.


Sprog og sprogbrug

Eleverne arbejder med sprogiagttagelse, s�ledes at de kan benytte sproget relevant i forhold til situationen, fx i overensstemmelse med g�ngse sociale normer i fransktalende lande.

Eleverne skal arbejde med:

 • opbygning af et ordforr�d, bl.a. ved at arbejde med orddannelse, synonymer og faste vendinger
 • forskelle p� tale- og skriftsprog samt med forskelle p� formel og uformel sprogbrug
 • centrale grammatiske omr�der, fx s�tningens grundstruktur, de vigtigste s�tningstyper, ordklasser og retstavning
 • ligheder og forskelle mellem fransk og andre sprog.

Arbejdet med sprogiagttagelse integreres s� vidt muligt i det �vrige arbejde.


Sprogtilegnelse

Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig fransk. Dette sker bl.a. ved, at eleverne ops�ger og udnytter de muligheder, der er for at bruge fransk i og uden for skolen, samt ved at de bygger p� deres erfaringer fra arbejdet med andre fremmedsprog.

Eleverne skal arbejde med:

 • strategier, der fremmer mundtlig kommunikation
 • l�se- og lyttestrategier i forbindelse med tekstarbejde og informationss�gning
 • brugen af fransk i forbindelse med edb, tv og video
 • skriveprocessen og dens faser, fx ved hj�lp af elektronisk tekstbehandling
 • ordb�ger, grammatiske oversigter og andre hj�lpemidler, evt. i elektronisk form.


Kultur- og samfundsforhold

Eleverne udbygger deres viden om kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande. Sammenligninger med danske forhold indg�r i dette arbejde.

Emneomr�derne kan fx v�re: aktuelle problemstillinger, natur- og milj�forhold, skoleliv, fritidsliv, arbejdsliv, brug af medier og kulturelle erfaringer, herunder elementer af fransksproget ungdomskultur.

I arbejdet inddrages historiske og geografiske perspektiver for at belyse nutidige samfunds- og kulturforhold.

Der arbejdes med sk�nlitteratur, som kan give eleverne indsigt i dagligliv, levevilk�r, v�rdier og normer i fransktalende lande.

Eleverne b�r have mulighed for at komme i kontakt med andre, hvor brugen af fransk er en reel n�dvendighed, fx gennem skolekontakt, elektronisk post, studieture, udvekslingsrejser eller m�de med udl�ndinge i og uden for skolen.

Eleverne s�ger information, fx gennem avisl�sning, brug af opslagsb�ger, leksika og databaser.


Trinm�l for faget fransk.

P� Marie M�rks Skole modtager eleverne franskundervisning i 4 �r mod 3 �r i folkeskolen. Derfor er vores l�seplaner lidt forskellige fra F�lles M�l.

Vores l�seplaner er identiske med F�lles M�l, men de er bredt ud over 4 �r, i stedet for 3 �r, hvilket bl.a. giver eleverne bedre mulighed for at op�ve den frie mundtlige og skriftlige sprogf�rdighed samt opfange sprogets intonation .


Efter 6. klassetrin.

Kommunikative f�rdigheder.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • lytte til og forst� s�tninger og udtryk i forbindelse med n�re og genkendelige emner som interesser, fritid, venner og familien.
 • f�lge med i udvalgte lyd- og billedmedier p� fransk om genkendelige emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om.
 • udtrykke sig p� fransk, herunder om sig selv, familie og fritid i et enkelt sprog med s�rlig v�gt p� sp�rge- og svarteknikker.
 • l�se og forst� hovedindholdet af sprogligt enkle tekster om almindeligt forekomne emner, evt. med st�tte i billeder og gloser.


Sprog og sprogbrug.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • kende til de element�re franske udtaleregler.
 • iagttage ligheder mellem fransk og andre sprog.
 • anvende et tilstr�kkeligt ordforr�d til at kunne forst� og tale om n�re og genkendelige emner som interesser, fritid, venner og familien.
 • stave enkle ord og udtryk.


Sprogtilegnelse.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • turde udtrykke sig p� fransk i et enkelt sprog.
 • g�tte kvalificeret i forbindelse med lytning og l�sning.
 • foretage ord til ord opslag i en ordbog.


Efter 7. klassetrin.

Kommunikative f�rdigheder.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • lytte til og forst� udtryk og s�tninger i forbindelse andre genkendelige emner end de n�vnte for 6. klassetrin, herunder bl.a. skolen.
 • udtrykke sig p� fransk om de andre genkendelige emner end de n�vnte for 6. klassetrin, herunder bl.a. skolen.
 • pr�sentere et forberedt emne i et enkelt sprog, bl.a. i form af planche eller rollespil.
 • uddrage og anvende informationer af enkle teksttyper, som f.eks. menukort.
 • skrive ord, udtryk og enkle s�tninger inden for kendte emner.
 • gengive hovedindholdet i et enkelt sprog af en kort, let tekst.


Sprog og sprogbrug.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • anvende grundl�ggende franske h�fligheds- og omgangsformer.
 • have lidt kendskab til verbernes tider, f.eks. om noget foreg�r nu, f�r eller i fremtiden.
 • kende til ordstilling og ordklasser.
 • Kende til de element�re udtaleregler.
 • Stave enkle ord og udtryk.


Sprogtilegnelse.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder bede om hj�lp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik underst�tte utilstr�kkelig mundtlig kommunikation.
 • anvende computeren til tekstbehandling.
 • anvende et praktisk udtryk i forbindelse med en freml�ggelse.
 • Foretage ?ord til ord? opslag i en ordbog.
 • Kende til skriveprocessens faser.


Kultur- og samfundsforhold.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • sammenligne eksempler p� fransk kultur med egen kultur inder for deres egen erfaringsverden.


Efter 8. klassetrin.

Kommunikative f�rdigheder.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • Gengive hovedindholdet af en kort, l�st tekst i et enkelt sprog.
 • L�se og forst� hovedindholdet af sprogligt enkle tekster, om almindeligt forekomne emner, eventuelt med st�tte i billeder.
 • Uddrage og anvende informationer af enkle teksttyper som tv-programmer og reklamer.
 • Skrive l�ngere s�tninger inden for kendte emner.


Sprog og sprogbrug.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • Anvende de element�re franske udtaleregler.
 • Benytte pr�sens mundtligt og skriftligt.
 • Iagttage ligheder mellem fransk og andre sprog.


Sprogtilegnelse.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • G�tte kvalificeret i forbindelse med lytning og l�sning.
 • Turde udtrykke sig p� fransk og udnytte muligheder for at ops�ge sproget uden for skolen.
 • V�re fortrolig med brug af ordbog.


Kultur- og samfundsforhold.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • Kende til eksempler p� kultur- og levevilk�r i Frankrig inden for emner, som bygger p� elevernes erfaringsverden.


Efter 9. klasse.

Kommunikative f�rdigheder.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • Forst� hovedindholdet af talt fransk, som det forekommer i forskellige teksttyper om kendte emner fra dagligdagen.
 • Forst� hovedindholdet af lyd- og billedmedier om kendte emner fra dagligdagen.
 • Sp�rge om og udveksle informationer om kendte emner.
 • Referere og kommentere i et enkelt sprog inden for kendte emner.
 • Pr�sentere et forberedt emne, blandt andet i form af rollespil, planche, lyd- og videoproduktion.
 • L�se og forst� hovedindholdet af tekster inden for forskellige genrer som reklamer, noveller, sangtekster og nyhedstekster.
 • Udtrykke sig skriftligt i et forst�eligt sprog.


Sprog og sprogbrug.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • Udtale ord og s�tninger, s� de er forst�elige.
 • Anvende ligheder mellem fransk og andre sprog.
 • Anvende et centralt ordforr�d inden for n�re og genkendelige emner.
 • Anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk.
 • Anvende viden om sprogets opbygning, is�r ordstilling, ordklasser og verbernes former, n�r fokus er p� den sproglige form.
 • Anvende retstavning s� pr�cist, at meningen bliver tilstr�kkeligt tydelig.


Sprogtilegnelse.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • Udnytte de muligheder, der er for at anvende fransk uden for skolen.
 • Anvende kommunikationsstrategier, herunder bede om hj�lp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger.
 • V�lge og anvende lyttestrategi i forhold til en situation, herunder lytte efter hovedindholdet eller lytte efter v�sentlige detaljer.
 • V�lge og anvende l�sestrategier, herunder skimming og dybdel�sning.
 • Anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationss�gning.
 • Anvende ordb�ger og grammatiske oversigter hensigtsm�ssigt.
 • Anvende et praktisk eller musisk udtryk i forbindelse med en freml�ggelse.
 • Anvende viden om skriveprocessens faser til at forberede et produkt.


Kultur- og samfundsforhold.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • Anvende en grundl�ggende viden om levevilk�r, v�rdier og normer i fransksprogede lande og omr�der i arbejdet med sk�nlitteratur, sagprosa og medier.
 • Drage sammenligninger mellem fransksproget kultur og egen kultur.


Efter 10. klasse.

Kommunikative f�rdigheder.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • Forst� hovedindholdet af talt fransk om centrale emner.
 • Forst� hovedindholdet og v�sentlige detaljer af relevante lyd- og billedmedier.
 • Deltage i samtaler om kendte emner.
 • Referere, kommentere og udtrykke synspunkter
 • Freml�gge et forberedt emne.
 • L�se og forst� hovedindholdet af forskellige typer af tekster inden for sk�nlitteratur og sagprosa.
 • S�ge og udnytte informationer fra forskellige medier.
 • Udtrykke sig skriftligt i et forst�eligt sprog.


Sprog og sprogbrug.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • Udtrykke sig forst�eligt, hvad ang�r udtale og s�tningsopbygning.
 • Anvende ligheder mellem fransk og andre sprog.
 • Anvende et centralt ordforr�d inden for kendte emner.
 • Anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk.
 • Anvende viden om sprogets opbygning, is�r ordstilling, ordklasser, verbernes former og substantivernes k�n, n�r fokus er p� den sproglige form.
 • Anvende retstavning s� pr�cist, at meningen bliver tilstr�kkeligt tydelig.


Sprogtilegnelse.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • Anvende kommunikationsstrategier, herunder bede om hj�lp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger.
 • V�lge og anvende lyttestrategier i forhold til en situation, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter v�sentlige detaljer.
 • V�lge og anvende l�sestrategier, herunder skimming og dybdel�sning.
 • Anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationss�gning.
 • Anvende ordb�ger, grammatiske oversigter og stavekontrol hensigtsm�ssigt.
 • Underst�tte et sprogligt udtryk med en praktisk eller musisk udtryksform.


Kultur- og samfundsforhold.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at:

 • Anvende en grundl�ggende viden om levevilk�r, v�rdier og normer i fransksprogede lande i arbejdet med sk�nlitteratur, sagprosa og medier.
 • Perspektivere tekster til egen kultur inden for n�re og kendte emner.
 • Drage sammenligninger mellem fransksproget kultur og egen kultur.