logo-2.png

UNDERVISNINGSPLAN FOR DANSK

1. forløb ? 1.-2. klassetrin

Hver enkelt elev arbejder med sproget i mange forskellige situationer: ved at tale, ved at lytte til andre, ved at skrive og læse samt ved at udforske sproget, bl.a. gennem leg og eksperimenter.

Hovedv�gten l�gges p� arbejdet med de element�re l�se-, skrive- og stavef�rdigheder.


Det talte sprog

Eleverne op�ver deres f�rdighed i at udtrykke sig mundtligt ved at lytte og ved at arbejde med gode fort�lle- og samtalevaner, herunder at tage ordet efter tur, v�re opm�rksom og udtrykke sig i forhold til situationen. Stoffet hentes fra �ldre og nyere b�rnelitteratur, og fra elevernes og l�rerens egne tekster ud fra egne og f�lles erfaringer.

Arbejdsformerne veksler, s� eleverne v�nner sig til at tale og lytte i sm� grupper og st�rre forsamlinger som klasse eller �rgang.

Eleverne skal arbejde med at

 • lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster
 • samtale, fx om f�lles oplevelser, f�lles undervisningsstof, elevernes hverdag i og uden for skolen
 • fort�lle om egne oplevelser, tanker og f�lelser
 • dramatisere fort�llinger og oplevelser
 • lytte til andre elever og til l�rerens opl�sning og fort�llen.


Det skrevne sprog ? l�se

Centralt st�r elevens tilegnelse af l�sestrategier og l�seforst�else baseret p� l�seoplevelse og l�selyst. Der arbejdes med l�sning individuelt og i s�vel sm� grupper som samlet i klassen. Det vigtigste stof er et bredt og varieret udvalg af nye og �ldre sk�nlitter�re og faglige tekster, der er skrevet for aldersgruppen.

Eleverne skal arbejde med at

 • indl�re bogstavernes navn, form og lyd
 • beherske grundl�ggende l�sestrategier
 • l�se alene og sammen med en makker
 • l�se i b�ger og p� computer
 • l�se enkle tekster h�jt for hinanden og for l�reren
 • unders�ge samspillet mellem billede og tekst.


Det skrevne sprog ? skrive

Eleverne op�ver deres f�rdighed i skriftlig fremstilling p� grundlag af sammenh�ngen mellem mundtlighed, skriftlig udfoldelse og l�sning. Der arbejdes med skrivelyst, stavestrategier og skriftligt udtryk. Eleverne op�ver deres sikkerhed i at skrive trykbogstaverne i h�nden og begynder en sammenh�ngende grundskrift, f�r skrivningen af de trykte bogstaver automatiseres. Der arbejdes med skrivning p� tastatur og anvendelse af de enkleste funktioner i tekstbehandling.

Arbejdsformen er i f�rste omgang individuel skrivning af bogstaver, ord og sm� tekster, men der skrives ogs� forskellige tekster i f�llesskab. Udgangspunktet for skrivningen er elevernes egne og f�lles oplevelser og tanker ud fra l�ste tekster og andre udtryksformer.

Eleverne skal arbejde med at

 • skrive sm� og store trykbogstaver i rigtig form, med rigtig skrivem�de og indbyrdes h�jdeforhold
 • skrive tekster ud fra deres fantasi og erfaring
 • stave almindelige og lydrette ord i egne tekster
 • skrive med rigtigt greb, skrivestilling og med rigtige bev�gelser


Sprog, litteratur og kommunikation

Arbejdet med sprog, tekster og andre udtryksformer st�ttes af samtale om, hvad sprog, tekster og andre udtryksformer er, hvordan de fungerer, og hvad de betyder for mennesker.

Der arbejdes med forholdet mellem udtryk og indhold, mellem tale og skrift samt mellem tekst og billede. Der l�gges v�gt p� samv�ret og den frie samtale om oplevede/opl�ste tekster og andre udtryksformer med udgangspunkt i elevernes egen oplevelse og forst�else af dem. Der arbejdes med oplevelse, meddigtning, forst�else og fortolkning.

Den overvejende del af arbejdet foreg�r i st�rre f�llesskaber, fx klassen, men eleverne skal ogs� v�nne sig til at samtale om indhold og udtryk i mindre grupper og til at skrive ud fra deres oplevelser.

Eleverne skal arbejde med at

 • lege og eksperimentere med ord og sprog
 • samtale om eget og andres sprog, som de oplever det i tale, tekst og andre udtryksformer
 • producere lyd- og videooptagelser i mindre produktionshold
 • samtale om samspillet mellem tekst, billede og lyd.

I f�rste forl�b omfatter undervisningen is�r

 • �ldre og nyere b�rnelitteratur, fx billedb�ger, historier, eventyr, sagn og myter, sange og salmer, rim og remser
 • elevernes og l�rerens egne tekster, fx fort�llinger, beretninger, sagsfremstilling, digte, breve, arbejdsb�ger, personlige og f�lles ordb�ger, f�lles databaser
 • ordforr�d og begrebsdannelse
 • element�r sprogiagttagelse af bl.a. tekst, ytring, s�tning, rim og rytme, ordspil
 • sprogets �stetiske muligheder, bl.a. rim, rytme, ordspil, symboler
 • andet stof, fx sang og sanglege, tegning, illustrationer, trykning, brug af skolebibliotekets forskellige muligheder
 • anden fiktion, fx tegneserier, tegnefilm, film og video
 • sagtekster, fx fagb�ger, h�ndb�ger med billedmateriale
 • sk�rmtekster, fx p� computer og undertekster i film
 • andre udtryksformer, fx film, video, dias, lydb�nd, billeder, fotografier, tegninger computerspil
 • drama og teater


Trinm�l efter 2. klassetrin

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremf�relse
 • fort�lle, hvad de er optaget af, og udtrykke sig i genrer som referat, fort�lling, opl�sning og drama
 • tale med om kropssprog og stemme som udtryksmiddel
 • bruge hj�lpemidler, n�r de fort�ller og dramatiserer
 • lytte aktivt.


Det skrevne sprog - l�se

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • l�se ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hj�lp - b�de fag- og sk�nlitteratur
 • vise et sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og kombinationer
 • bruge forskellige element�re l�sestrategier
 • l�se forberedte tekststykker op
 • lytte til andres opl�sning af tekster
 • udtrykke deres egen forst�else af tekster
 • gengive tekster i dramatisk form
 • l�se med forst�else og genfort�lle handlingen i en tekst.


Det skrevne sprog - skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr
 • skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og l�ste tekster
 • skrive berettende
 • skrive kronologisk
 • stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster
 • skrive de sm� og store trykbogstaver i h�ndskrift
 • lytte til andres tekster og l�se egne tekster op i mindre grupper
 • forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive f.eks. logbog og beskeder.


Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • bruge sproget som middel til konfliktl�sning, underholdning og formidling af viden og v�re opm�rksomme p� sprogets poetiske funktion, bl.a. rim og remser
 • tale med om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation
 • v�re opm�rksomme p� sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • kende enkle sproglige virkemidler
 • vide at sprog er opbygget af ord og s�tninger, og at der er forskellige ordklasser
 • vide at der er forskel p� det talte og det skrevne sprog
 • vide at tekster fra gamle dage kan v�re forskellige fra vores tids tekster
 • forst� at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og v�rdier
 • samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forst�else
 • kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion
 • tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer
 • udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form


2. forl�b ? 3.- 4. klassetrin

Hovedv�gten l�gges i dette forl�b p� elevernes arbejde med begreber og praktiske f�rdigheder gennem oplevelse, udforskning og erfaring, og de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenh�nge er grundlaget for undervisningen.

De element�re l�se-, skrive- og stavef�rdigheder udvikles og automatiseres.


Det talte sprog

Der arbejdes med elevernes begrebsdannelse og f�rdighed i mundtlig fremstilling. Samtalen i klassen er stadig central, men elevernes indl�g og fort�llinger er mere strukturerede og sammenh�ngende. Samtalens grundvilk�r respekteres, og eleverne tager ordet efter tur, lytter opm�rksomt og styrer efterh�nden selv dialogen i mindre grupper.

Udgangspunktet for aktiviteterne er fortsat elevernes egne og f�lles tekster samt �ldre og nyere b�rnelitteratur og andre udtryksformer.

Eleverne skal arbejde med at

 • samtale og fort�lle i improviserede og ind�vede situationer
 • planl�gge og gennemf�re mundtlig redeg�relse og sagsfremstilling
 • skabe sammenh�ng mellem egne og andres sp�rgsm�l og svar
 • artikulere tydeligt og bruge kropssprog i deres mundtlige udtryk
 • udtrykke sig musisk og skabende i ord, tekst og drama
 • lytte til andre elevers og l�rerens opl�sning, indl�g og fort�llen
 • h�re norsk og svensk sprog og samtale om ligheder og forskelle i betydning og udtale.


Det skrevne sprog ? l�se

I 3. og 4. klasse konsolideres og automatiseres l�sningen ved, at eleverne l�ser meget og l�ser mange varierede teksttyper med differentierede l�seopgaver. Deres l�selyst stimuleres, og opm�rksomheden rettes i stigende omfang mod teksters opbygning og sproglige udformning.

Der arbejdes med l�sning af faglige og sk�nlitter�re tekster og forskellige l�seteknikker afpasset efter l�seform�let.

Arbejdsformen veksler mellem individuel l�sning og l�sning i mindre og st�rre grupper.

L�sestoffet hentes fra et alsidigt udbud af fiktive og ikke-fiktive tekster skrevet for aldersgruppen, men i varierende sv�rhedsgrad.

Eleverne skal arbejde med at

 • l�se selvst�ndigt og sammen med en makker
 • l�se i b�ger og p� computer og fjernsyn
 • benytte forskellige l�sestrategier
 • l�se alene eller parvis, fx med henblik p� freml�ggelse for st�rre grupper
 • forberede og gennemf�re opl�sning for andre
 • l�se lette svenske og norske tekster.


Det skrevne sprog ? skrive

Eleverne tr�ner deres skriftlige udtryksf�rdighed p� grundlag af sammenh�ngen mellem mundtlighed, skriftligt udtryk og l�sning.

Der arbejdes med skriveprocessen, herunder stofindsamling og ideudveksling. Eleverne skriver sammenh�ngende beskrivelser og beretninger, og arbejder med flere m�der at opbygge handlingen i en tekst p�. Arbejdsopgaverne l�gger op til b�de individuel skrivning og skrivning af f�lles tekster i mindre grupper.

Valget mellem h�ndskrivning og brug af tekstbehandling foretages p� grundlag af overvejelser over metodernes hensigtsm�ssighed i de enkelte tilf�lde.

Eleverne skal arbejde med at

 • skrive egne og f�lles tekster
 • skrive sm� impulsive og eksperimenterende tekster
 • anvende punktum, afsnit og replikgengivelse i egne tekster
 • stave med stigende korrekthed i egne tekster, herunder almindelige ord, samt anvende lydregler og verbers og substantivers b�jningsformer
 • skrive sammenbundet grundskrift med �je for skriftens form, binding og h�ldning
 • skrive p� computer med hensigtsm�ssig skriveteknik
 • udf�re og inds�tte enkle illustrationer i egne tekster.


Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen i arbejdet med litteratur og andre udtryksformer bygger p� samv�r og samtale med udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelse og forst�else af litter�re tekster og andre udtryksformer ? b�de f�lles, opl�ste og selvl�ste.

I arbejdet med det sproglige udtryk og med sprog og sprogbrug inddrages elementer af sprogl�ren. Der arbejdes bl.a. med s�tningers opbygning, ordklasser og b�jningsformer og sammens�tninger.

Der arbejdes s�vel f�lles som individuelt med oplevelse, meddigtning, forst�else og fortolkning.

Eleverne skal arbejde med at

 • iagttage og forholde sig til eget og andres sprog i tale, tekst og andre udtryksformer
 • samtale om og forholde sig til tekster
 • producere tekster og andre udtryksformer
 • unders�ge genre, handlingsforl�b, person- og milj�skildring i tekster og andre udtryksformer
 • samtale og forholde sig til kommunikation, herunder afsender, modtager og situation i forskellige genrer
 • optage planlagte lyd- og videoproduktioner i mindre produktionshold
 • forholde sig til samspillet mellem billede og tekst i egne og andres produktioner
 • bruge skolebibliotekets tilbud og muligheder, herunder s�ge i b�ger og p� internet.

Undervisningen i 2. forl�b omfatter is�r

 • nyere og �ldre litteratur som romaner, digte, noveller, eventyr, myter og sagn, sange og salmer
 • elevernes egne og f�lles skriftlige og mundtlige tekster, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforl�b, fort�llinger, beskrivelser og enkel sagsfremstilling, referater, drama, breve, anmeldelser, dagbog, logbog
 • anden fiktion, fx drama, teater, film og video, tegnefilm, billedbog
 • litter�re sammenh�nge, fx forfatterskab, genre og tema
 • talt og skrevet sprogs �stetik
 • �ldre og nyere dansk sprog, varianter af dansk sprog, let og sv�rt sprog
 • sagtekster, fx aviser og blade, fagb�ger
 • sk�rmtekster, fx undertekster, databaser, elektronisk post
 • billeder, fx fort�llende og informative billeder
 • andet stof, fx skilte, plakater, opslag, h�respil
 • andre aktiviteter, fx sang, illustrering og udstilling
 • norske og svenske tekster og andre udtryksformer.


Trinm�l efter 4. klassetrin

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, freml�ggelse og fremf�relse
 • udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, fort�lling, opl�sning, interview og drama og oplyse om fagligt stof
 • give mundtligt udtryk for fantasi, f�lelser, erfaringer og viden
 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel
 • bruge visuelle hj�lpemidler
 • lytte aktivt og f�lge op med sp�rgsm�l
 • fungere som ordstyrer i en mindre forsamling


Det skrevne sprog - l�se

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • l�se sikkert og med god forst�else
 • l�se sk�nlitteratur og faglitteratur, der er skrevet for aldersgruppen
 • oversigtsl�se og punktl�se
 • fastholde hovedindholdet i en tekst ved hj�lp af understregning og referat
 • l�se op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form


Det skrevne sprog - skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer
 • skrive sammenh�ngende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og f�lelser
 • skrive refererende, beskrivende og berettende
 • skrive kronologisk ud fra indsamlet stof
 • f�lge lydregler i egen stavning samt bruge substantiver, verber og adjektiver i korrekt b�jningsform i egne tekster
 • bruge ordbog, der angiver b�jningsformer
 • bruge nyt afsnit, s�tte punktum og sp�rgsm�lstegn samt markere replikker i egne tekster
 • bruge illustrerende billeder i egne tekster
 • skrive sammenbundet, letl�selig grundskrift
 • skrive p� computer med passende hastighed
 • give respons p� andres tekster og modtage respons p� egne tekster efter vejledende sp�rgsm�l
 • bruge skrivning som hj�lpemiddel i andre sammenh�nge som f. eks. logbog og dagbog.


Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • bruge sproget som middel til konfliktl�sning, overtalelse, underholdning og formidling af viden og kende til sprogets poetiske funktion
 • udtrykke kendskab til samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation
 • forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • kende brugen af sproglige virkemidler
 • vide, hvad en s�tning er, og kende til forskellige ordklasser
 • kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog
 • vide at litteratur fra forskellige tider kan afspejle den tid, den er blevet til i
 • vide at tekster og andre udtryksformer kan afspejle forskellige tiders holdninger og v�rdier, og kunne sammenligne med deres egne v�rdier
 • samtale om tekster og andre udtryksformer b�de ud fra umiddelbar oplevelse og forst�else og ud fra element�rt kendskab til faglige begreber
 • kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion
 • kende til og kunne tale med om genre, hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre
 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i sm� produktioner samt i dramatisk form
 • s�ge information p� forskellige m�der
 • fungere som diskussionsleder i mindre forsamlinger
 • forst� lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer


3. forl�b ? 5.- 6. klassetrin

Hovedv�gten l�gges p� elevernes fortsatte arbejde med begreber og praktiske f�rdigheder gennem oplevelse, udforskning, erfaring og begyndende analyse, ligesom de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenh�nge er grundlaget for undervisningen.

L�se-, skrive- og stavef�rdigheder udvikles og konsolideres.


Det talte sprog

Der arbejdes med fortsat udvikling af elevernes begrebsdannelse og f�rdighed i mundtlig fremstilling. Dialogen i klassen og i mindre grupper er central, og i denne forbindelse bliver kravene til struktur, disponering og argumentation stadig st�rre. Der fokuseres p� den mundtlige udtryksform gennem arbejdet med kropssprog, artikulation og frasering. B�de fort�lling og forberedt mundtlig fremstilling st�r centralt i undervisningen.

Elevernes egne og f�lles tekster og fiktive og ikke-fiktive tekster og andre udtryksformer er centrale stofomr�der.

Eleverne skal arbejde med at

 • udtrykke sig med ord, sprog, tekster og andre udtryksformer
 • udforske sprog og tekster gennem samtale, �velser og eksperimenter
 • samtale i klassen og i grupper
 • deltage i saglige dr�ftelser og diskussioner
 • lytte til andre elevers og l�rerens opl�sning og freml�ggelse
 • freml�gge en l�ngere mundtlig pr�sentation
 • benytte forskellige hj�lpemidler til st�tte for den mundtlige fremstilling
 • dramatisere
 • iagttage og udarbejde medieproduktioner


Det skrevne sprog ? l�se

Der arbejdes med udvikling og konsolidering af elevernes l�sef�rdigheder. L�selyst, l�sevaner, l�seform�l, l�sehastighed og l�sem�der er centrale begreber i l�searbejdet. B�de kvaliteten og kvantiteten af l�sestof spiller en vigtig rolle i den daglige undervisning. S�ledes l�ser eleverne et bredt udvalg af b�de sk�n- og faglitter�re genrer, og de op�ver en indsigt i genrekendetegn og forskellige teksters opbygning og sproglige udformning. Litteratur udgivet indenfor de sidste ti �r b�r v�re repr�senteret. Arbejdsformerne varieres, s� der b�de l�ses f�lles i klassen, l�ses i par og l�ses individuelt p� skolebiblioteket, hjemme og i klassen. P� hvert klassetrin l�ses hovedv�rksl�sning, forfatterskabsl�sning eller temal�sning.

Eleverne skal arbejde med at

 • l�se selvst�ndigt ? stillel�sning
 • l�se h�jt
 • forberede og gennemf�re opl�sning
 • benytte forskellige l�seteknikker
 • n�rl�se kortere tekststykker
 • blive fortrolige med varierede l�sem�de afh�ngigt af l�seform�l
 • l�se sk�rmtekster
 • genfort�lle og referere l�ste tekster


Det skrevne sprog ? skrive

Eleverne udvikler deres skriftlige udtryksf�rdighed p� grundlag af sammenh�ngen mellem mundtlighed, skriftligt udtryk og l�sning. Der l�gges i stigende grad v�gt p� samspillet mellem sprog, teksttype, indhold, disponering og situation.

I skriveprocessen indg�r arbejdet med respons og redigering af tekster i flere omgange.

Indholdet i skrivearbejdet hentes fra elevernes egne og f�lles ideer, erfaringer og viden og fra stof s�gt i fx b�ger og p� internettet.

Der arbejdes med h�ndskrift og skrivning p� computer og med layout og skriftformer, �stetisk og funktionelt, i s�vel elevernes egne produkter som i publikationer. Valget mellem h�ndskrivning og brug af tekstbehandling foretages p� grundlag af overvejelser over metodernes hensigtsm�ssighed i forhold til indhold og udtryk i de enkelte tilf�lde.

Arbejdsformerne varieres, s� eleverne b�de arbejder individuelt og f�lles med deres tekster, og s�ledes at teksterne anvendes i forskellige sammenh�nge.

Eleverne skal arbejde med at

 • skrive selvst�ndigt
 • skrive f�lles tekster
 • formulere sig ved hj�lp af hurtigskrivning
 • skrive ud fra mindmap og brainstorm
 • indsamle og udv�lge stof
 • disponere tekster
 • formulere sig i forskellige genrer
 • give respons p� tekster og bearbejde tekster ud fra modtaget respons
 • stave korrekt i egne tekster, samt anvende lydregler og forskellige ordklassers b�jningsformer
 • skrive sammenbundet grundskrift med �je for skriftens form, binding og h�ldning
 • skrive hurtigt og sikkert i h�nden og skrive p� computer med hensigtsm�ssig skriveteknik
 • anvende forskellige funktioner i tekstbehandlingsprogrammer
 • anvende periodeadskillelse (punktum og andre fuldpausetegn) og grammatisk kommatering
 • anvende illustrering og layout hensigtsm�ssigt i egne tekster.


Sprog, litteratur og kommunikation

Elevernes iagttagelser, oplevelser og eksperimenter danner grundlag for et bredt arbejde med sprog og talte og skrevne tekster samt andre udtryksformer. Begreber fra sprogl�ren inddrages i arbejdet med sproglige udtryksformer.

Undervisningen i litteraturforst�else bygger p� samv�r og samtale om litteratur med udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelse og forst�else af litter�re tekster, b�de opl�ste og selvl�ste. Begyndende analytisk forst�else af sammenh�nge mellem sprog, genre, handlingsforl�b, personer og milj� samt synsvinkel spiller en vigtig rolle i arbejdet med litteratur og andre udtryksformer.

Der arbejdes med indhold, udtryk og �stetik.

Arbejdsformerne varierer mellem f�lles samtale om stoffet i klassen, individuelt arbejde og samarbejde parvis eller i mindre grupper. Der arbejdes med oplevelse, meddigtning, analyse, fortolkning og forst�else.

Eleverne skal arbejde med at

 • iagttage og analysere sproglige forhold, fx �ldre og nyere dansk, skriftsprog og talesprog, varianter af dansk, let og sv�rt sprog, ligheder og forskelle mellem dansk og andre sprog, tosprogethed, sproglig variation
 • unders�ge og beskrive grammatiske udtryk og deres anvendelse og betydning i sproget
 • unders�ge og beskrive ordenes opbygning, sammens�tninger og afledninger
 • vurdere og beskrive teksters kommunikationsforhold, herunder afsender, modtager, medie og situation
 • unders�ge genre, handlingsforl�b, komposition og person- og milj�skildring i tekster og andre udtryksformer
 • analysere litter�re sammenh�nge, fx forfatterskab, genre, tema og motiv
 • fortolke og meddigte
 • bearbejde synsindtryk, herunder billedm�ssige, rumlige og kropslige udtryk, samt at anvende billeder som udtryk
 • benytte skolebibliotekets tilbud og muligheder
 • bearbejde norske og svenske tekster og andre udtryksformer med henblik p� kendskab til sproglige ligheder og forskelle.

Undervisningen i 3. forl�b omfatter is�r

 • nyere og �ldre fiktive tekster, fx romaner, noveller, eventyr, digte, myter og sagn, sange og salmer, b�rnelitteratur
 • ikke-fiktive tekster, fx aviser og fagblade, fagb�ger, brugsanvisninger, opskrifter
 • anden fiktion, fx teater, film og video, tegnefilm, tegneserier, computerspil
 • elevernes individuelle og f�lles mundtlige og skriftlige tekster, herunder fiktive og ikke-fiktive handlingsforl�b, fort�llinger, beskrivelse og sagsfremstilling, referater, digte, drama, breve, anmeldelser og rapporter
 • notater, dagbog og logbog
 • sprogets sammenh�ng med kultur og litteratur
 • grammatiske begreber, fx hels�tning, leds�tning, s�tningers opbygning og de vigtigste s�tningsled
 • ordklasser og b�jningsformer
 • sprogs og teksters opbygning og �stetik
 • billeder, fx fort�llende og informative billeder, billedkunst
 • sk�rmtekster, fx undertekster, databaser, elektronisk post, hjemmesider.
 • andet stof, fx skilte, plakater, opslag, plancher, radioudsendelser og b�ndoptagelser
 • tekster og andre udtryksformer p� svensk og norsk.


Trinm�l efter 6. klassetrin

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • bruge talesproget forst�eligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, freml�ggelse og fremf�relse
 • udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, argumentation, debat, information, fort�lling, opl�sning, interview, foresp�rgsel og drama og oplyse om fagligt stof
 • udtrykke fantasi, f�lelser, tanker, erfaringer og viden i sammenh�ngende mundtlig form
 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre
 • bruge hj�lpemidler, der st�tter kommunikationen, bl.a. stikord og plancher
 • lytte aktivt og f�lge op med analytiske og vurderende sp�rgsm�l


Det skrevne sprog - l�se

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • l�se sikkert og med passende hastighed i b�de sk�nlitter�r og faglig l�sning
 • bruge forskellige l�sem�der - oversigtsl�se, og n�rl�se
 • fastholde det v�sentlige i en tekst ved hj�lp af understregning, referat og resum�
 • l�se op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form


Det skrevne sprog - skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer
 • skrive sammenh�ngende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og f�lelser i en kronologisk form
 • skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende
 • indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra id� til f�rdig tekst
 • bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt b�jningsform i egne tekster
 • bruge regler for sammens�tninger
 • bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur p� computer
 • bruge nyt afsnit, s�tte punktum, sp�rgsm�lstegn og grammatisk komma samt markere replikker i egne tekster
 • bruge illustrerende billeder i egne tekster, s� det passer til tekstens kommunikation
 • skrive en sammenbundet, letl�selig, rytmisk h�ndskrift med passende hastighed
 • skrive p� computer med hensigtsm�ssig skriveteknik
 • give respons p� andres tekster og modtage respons p� egne tekster efter vejledning
 • bruge skrivning bevidst som hj�lpemiddel i andre sammenh�nge som logbog, hurtigskrivning og notater.


Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • bruge sproget som middel til konfliktl�sning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden samt manipulation og have viden om sprogets poetiske funktion
 • udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation
 • vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • kende betydningen af sproglige virkemidler
 • skelne mellem hel- og leds�tninger, kende de vigtigste s�tningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget
 • kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog
 • kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i.
 • finde udtryk for v�rdier b�de i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider
 • fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forst�else i samspil med andre
 • kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion
 • g�re rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fort�lleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre
 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form
 • s�ge information p� forskellige m�der samt forholde sig til resultaterne.


4. forl�b ? 7.- 9. klassetrin

Bearbejdelsen af oplevelser og erfaringer st�ttes i stigende grad af analytisk virksomhed. Helheden i faget er central og de danskfaglige dimensioner integreres videst muligt i arbejdet med sprog, tekster og andre udtryksformer.


Det talte sprog

Der arbejdes med samtale og l�ngere mundtlig fremstilling samt med m�deteknik og forskellige former for debat. I forbindelse med freml�ggelser og pr�sentationer anvendes forskellige hj�lpemidler til st�tte for den mundtlige fremstilling, fx tavle, dias, overheadprojektor, pr�sentationsprogrammer og lyd.

Kropssprog, artikulation, stemmestyrke, tempo og rytme indg�r centralt i elevernes arbejde med sikkerheden i mundtlig fremstilling.

Eleverne skal arbejde med at

 • samtale om og debattere forskellige emner i klassen og i grupper
 • udforske og benytte sproget gennem samtale, �velser, lege og eksperimenter
 • pr�sentere en l�ngere mundtlig fremstilling, fx fort�lling, redeg�relse og foredrag
 • tage notater
 • referere
 • argumentere, dokumentere og begrunde
 • dramatisere
 • finde ligheder og forskelle i betydning og udtale p� dansk og norsk og svensk.


Det skrevne sprog ? l�se

Der arbejdes med litter�r og faglig l�sning af tekster i b�ger og p� sk�rm. L�sehastighed, l�sesikkerhed og l�sevaner er centrale omr�der i arbejdet med l�sning. Elevernes l�selyst og deres forst�else af det l�ste plejes gennem varierede samtaler om l�sestoffet.

Bevidstheden om hensigtsm�ssige l�sem�der ? afh�ngig af genre, krav og l�seform�l ? er med til at forberede eleverne til sikre og selvst�ndige l�sere.

L�sningen er ikke kun et individuelt anliggende, men m� g�res til genstand for undervisning i mange forskellige sammenh�nge. Skolebiblioteket indg�r i arbejdet med at fokusere p� l�semilj�er og l�selyst.

Eleverne skal arbejde med at

 • l�se selvst�ndigt
 • l�se med specifikke form�l
 • forberede og gennemf�re opl�sning og fremf�relse
 • v�lge l�sem�de i forhold til l�seform�l og teksttype
 • genfort�lle, referere og resumere
 • unders�ge ligheder og forskelle i udtale, betydning og stavning p� dansk og norsk, svensk.


Det skrevne sprog ? skrive

Elevernes tr�ner deres skriftlige udtryksf�rdighed p� grundlag af sammenh�ngen mellem mundtlighed, skriftligt udtryk og l�sning. Der arbejdes med tekstens klarhed og forst�elighed og samspillet mellem genre, indhold og situation. Der arbejdes ligeledes med retstavning og grammatik.

Der arbejdes med layout og skriftformer, �stetisk og funktionelt, i s�vel elevernes egne produkter som i f�rdige publikationer. Responsarbejde og redigeringsfaser er integrerede dele af skriveprocessen.

Med grundskriften som udgangspunkt arbejdes der med udvikling af personlig skrift. Anvendelsesmuligheder, fordele og ulemper ved henholdsvis tekstbehandling og h�ndskrivning unders�ges og diskuteres.

Eleverne skal arbejde med at

 • indsamle og udv�lge stof til egne tekster
 • disponere og organisere b�de kortere og l�ngere tekster
 • skrive i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer
 • anvende sproglig fantasi, variation, pr�cision og korrekthed
 • vurdere og bearbejde egne og andres tekster ? b�de hvad ang�r indhold og udformning
 • stave korrekt
 • anvende korrekt tegns�tning i egne tekster
 • anvende layout, skrift, illustrering og andre grafiske virkemidler
 • skrive l�seligt og hurtigt ? og med at give h�ndskriften et personligt pr�g
 • anvende forskellige funktioner i tekstbehandling, desktoppublishing og pr�sentationsprogrammer
 • skrive hurtigt og hensigtsm�ssigt p� computer.


Sprog litteratur og kommunikation

Med udgangspunkt i sammenh�ngen mellem indhold, betydning og form arbejdes der med samspillet mellem genre, teksttype, sprog, indhold og situation, sprogets muligheder og sprog og teksters �stetik. Sprogl�re indg�r i arbejdet med sprog, sprogbrug og sprogrigtighed.

Med udgangspunkt i elevernes oplevelse og forst�else af litter�re tekster og andre udtryksformer arbejdes der med analyse, fortolkning og vurdering af b�de indhold og udtryk. p� hvert klassetrin arbejdes med to hovedv�rker, et forfatterskab og temal�sning.

Arbejdet med at analysere, fortolke, vurdere og perspektivere foreg�r i sm� og st�rre f�llesskaber, men ogs� elevernes individuelle tekstarbejde prioriteres.

Eleverne skal arbejde med at

 • unders�ge og vurdere kommunikationsforhold, herunder massekommunikation, kommunikationsformer og mediebegrebet
 • beskrive og anvende s�tningens opbygning og de vigtigste s�tningsled
 • iagttage, beskrive og vurdere tekster, bl.a. genre, kontekst, komposition, udtryksform, layout og andre grafiske virkemidler
 • unders�ge og beskrive sproglige udtryk og forhold, herunder sprogbrug, fx social, regional og aldersbestemt variation i sproget, dansk som andetsprog, stilistisk variation, sprogfunktioner, sprogets udvikling, sprogsl�gtskab og etymologi
 • unders�ge og vurdere samspillet mellem tekstens udsagn og l�serens oplevelse
 • unders�ge litter�re sammenh�nge, fx periode, forfatterskab, genre, tema og motiv
 • analysere, meddigte og fortolke tekster og andre udtryksformer
 • unders�ge, beskrive og vurdere litter�re genrer, persontegning og milj�beskrivelse, handlingsforl�b og -elementer, synsvinkel og fort�llerrolle, komposition og fremstillingsformer, sproglige udtryk
 • iagttage og udarbejde medieproduktioner
 • benytte bibliotekets muligheder, herunder samlinger og databaser
 • unders�ge og beskrive ligheder og forskelle i betydning, stavning og udtale i norsk og svensk.

Undervisningen i 4. forl�b omfatter is�r

 • nyere og �ldre sk�nlitter�re tekster fx, romaner, noveller, digte, folkeviser, fabler, eventyr, essays, fort�llinger, sagn og myter
 • sagtekster: fagtekster, avistekster, leksika, ordb�ger og andre h�ndb�ger, reklamer, og fx erindringer, biografier, rejsebeskrivelser, dagb�ger, breve, debatindl�g, dagsordener, brugsanvisninger, pjecer, love, kontrakter, forsikringspolicer og ?betingelser, ugeblade og magasiner
 • anden fiktion, fx film, tegneserier, musikvideo, tv- og radiospil, computerspil
 • elevernes egne og f�lles mundtlige og skriftlige tekster, fx fiktive og ikke fiktive handlingsforl�b, fort�llinger, redeg�relser, genstands-, person- og procesbeskrivelse, logbog og dagbog
 • litter�re perioder, herunder litteraturens almengyldighed og historiske tilknytning
 • grammatiske udtryk samt forhold vedr�rende ordforr�d og orddannelse, faste udtryk og vendinger
 • referat og resume
 • interview
 • manuskripter, dispositioner og notater
 • layout, illustrationer og forhold vedr�rende indhold og udtryk
 • billedsprog, rim, rytme og andre klangfigurer, ironi, ordspil
 • faktion
 • sk�rmtekster, fx tekst-tv, databaser, elektronisk post
 • faktaprogrammer i elektroniske medier og film: nyhedsudsendelser og fx reportage, radiomontage, oplysende og debatterende udsendelser
 • multimediepr�sentationer
 • billeder, fx fort�llende og informative billeder, billedkunst, billedforl�b, illustrationer
 • tekster og medieproduktioner eller andet stof med norsk og svensk tekst og tale.


Trinm�l efter 9. klassetrin

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • bruge talesproget forst�eligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion
 • v�lge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen
 • freml�gge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hj�lpemidler der bedst st�tter hensigten
 • udtrykke fantasi, f�lelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenh�ngende og disponeret form
 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation
 • bruge hj�lpemidler, der st�tter kommunikationen, og g�re sig fri af manuskript
 • lytte aktivt og forholde sig �bent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling
 • fungere som m�deleder, der styrer og konkluderer
 • forst� norsk og svensk i store tr�k og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene.


Det skrevne sprog - l�se

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • l�se sikkert og med passende hastighed i b�de sk�nlitter�r og faglig l�sning
 • benytte varierende l�sem�der afpasset efter form�let - oversigtsl�se, punktl�se og n�rl�se
 • fastholde det v�sentlige i en tekst ved hj�lp af understregning, mindmap, referat, resum� og notater
 • l�se op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form
 • l�se norske og svenske tekster.


Det skrevne sprog - skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • v�lge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveform�let
 • skrive sammenh�ngende, klart og forst�eligt om fantasi, f�lelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen
 • skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende.
 • indsamle stof og disponere et indhold p� en m�de, der fremmer hensigten med kommunikationen
 • styre skriveprocessen fra id� til f�rdig tekst
 • forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster
 • bruge regler for sammens�tninger og afledninger i egne og andres tekster
 • bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur p� computer
 • bruge nyt afsnit, s�tte tegn og markere replikker i egne tekster
 • anvende stavestrategier og forst� s�tningsopbygninger
 • anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, s� det fremmer tekstens kommunikation
 • skrive en l�selig, personlig, rytmisk h�ndskrift med passende hastighed
 • skrive p� computer med hensigtsm�ssig skriveteknik
 • give respons p� andres tekster og modtage respons p� egne tekster
 • bruge skrivning bevidst og reflekterende som hj�lpemiddel i andre sammenh�nge som logbog, hurtigskrivning og notater.


Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • bruge og g�re rede for sproget som middel til konfliktl�sning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion
 • g�re rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation
 • forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • g�re rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem
 • kende forskellige s�tningstyper og s�tningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget
 • anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i
 • kende til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed
 • vurdere og perspektivere v�rdier og v�rdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider
 • fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra s�vel umiddelbar oplevelse som analytisk forst�else
 • kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion
 • g�re rede for genre, kommunikation, komposition, fort�lleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvst�ndigt og i samspil med andre
 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i s�vel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form
 • s�ge information p� forskellige m�der og i forskellige medier samt v�lge den informationskilde, der er mest hensigtsm�ssig.


5. forl�b ? 10. klassetrin

Faget dansk i 10. klasse best�r af den obligatoriske undervisning og ? for nogle elevers vedkommende ? dansk som tilbudsfag. Trinm�lene skal anvendes b�de i den obligatoriske undervisning og i tilbudsfaget. Ud fra undervisningens varierede tilrettel�ggelse og handleplaner for den enkelte elev arbejdes der frem mod disse.

Hovedv�gten i undervisningen l�gges p� samspillet mellem analytisk virksomhed, vurdering og valg af handlemuligheder ? personligt og i f�llesskab med andre.

Med udgangspunkt i elevernes �gede modenhed og omverdensforst�else arbejdes der med bredere sammenh�nge og mere komplicerede strukturer i analysen og i fordybelsen i sprog, tekster og andre udtryksformer.

De danskfaglige dimensioner integreres i videst muligt omfang, og de indg�r i sammenh�nge med andre fag og fagomr�der.


Det talte sprog

Der arbejdes med forskellige mundtlige fremstillingsformer i varierede situationer og sammenh�nge. Analyse og vurdering af samtale- og fremstillingsformer spiller en v�sentlig rolle i det f�lles arbejde, og anvendelse af hj�lpemidler og fokus p� kropssprog og personlig fremtr�den indg�r centralt i elevernes arbejde med sikkerheden i mundtlig fremstilling.

Arbejdet med at planl�gge og tilrettel�gge mundtlige fremstillingsforl�b foreg�r b�de individuelt og i mindre grupper.

Eleverne skal arbejde med at

 • deltage i emne- og paneldiskussioner
 • udforske og benytte sproget gennem samtale, �velser, lege og eksperimenter
 • pr�sentere en l�ngere mundtlig fremstilling, fx fort�lling, redeg�relse og foredrag evt. med efterf�lgende debat
 • tage notater
 • referere
 • argumentere, dokumentere og begrunde
 • dramatisere
 • finde ligheder og forskelle i betydning og udtale p� dansk og norsk og svensk.


Det skrevne sprog ? l�se

Der arbejdes med litter�r og faglig l�sning af tekster i b�ger og p� sk�rm. L�sehastighed, l�sesikkerhed og l�sevaner er centrale omr�der i arbejdet med l�sning. Elevernes l�selyst og deres forst�else af det l�ste opmuntres gennem varierede samtaler om indhold og form og gennem pr�sentation af alsidigt l�sestof.

Bevidstheden om hensigtsm�ssige l�sem�der ? afh�ngig af genre, krav og l�seform�l er med til at sikre, at eleverne bliver stabile og selvst�ndige l�sere.

Eleverne skal arbejde med at

 • l�se selvst�ndigt og med passende hastighed
 • udvikle hensigtsm�ssige arbejdsvaner og strategier inden for studieteknik
 • forberede og gennemf�re opl�sning og fremf�relse
 • v�lge l�sem�de i forhold til l�seform�l og teksttype
 • genfort�lle, referere og resumere
 • unders�ge ligheder og forskelle i udtale, betydning og stavning, dansk, norsk og svensk.


Det skrevne sprog ? skrive

De forskellige skriftlige udtryksformer indbygges i h�jere grad i st�rre selvst�ndige eller gruppevise arbejdsforl�b, fx projektarbejde og den obligatoriske selvvalgte opgave. F�rdigheden i skriftligt at fastholde og bearbejde faglig viden og egne tanker og f�lelser tr�nes.

Der arbejdes med tekstens klarhed og forst�elighed og samspillet mellem genre, indhold og situation. Layout og skriftformer, �stetisk og funktionelt, i s�vel elevernes egne produkter som i f�rdige publikationer har stor opm�rksomhed i udarbejdelsen af skriftlige produktioner. Responsarbejde, redigerings- og korrekturfaser er integrerede dele af skriveprocessen.

Der arbejdes med udvikling af den personlige skrift samt skriftformer til s�rlige form�l. Tekstbehandling og desktoppublishing anvendes, n�r det er naturligt og hensigtsm�ssigt i forbindelse med skriftligt arbejde.

Eleverne skal arbejde med at

 • indsamle og udv�lge stof til egne tekster
 • disponere og organisere b�de kortere og l�ngere tekster og publikationer
 • udarbejde m�lrettede skriftlige henvendelser, fx ans�gninger og l�serbreve
 • skrive i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer
 • anvende sproglig fantasi, variation, pr�cision og korrekthed
 • vurdere og bearbejde egne og andres tekster ? b�de hvad ang�r indhold og udformning
 • anvende layout, skrift, illustrering og andre grafiske virkemidler
 • skrive l�seligt og hurtigt ? og med at give h�ndskriften et personligt pr�g
 • anvende forskellige funktioner i tekstbehandling, desktoppublishing og pr�sentationsprogrammer.


Sprog litteratur og kommunikation

Med udgangspunkt i sammenh�ngen mellem indhold, betydning og form arbejdes der med samspillet mellem genre, teksttype, sprog, indhold og situation, sprogets mangfoldige muligheder og sprog og teksters �stetik.

Sprogl�re og arbejdet med den grammatiske terminologi indg�r i arbejdet med sprog, sprogbrug og sprogrigtighed.

De enkelte elevers oplevelse og forst�else af litter�re tekster og andre udtryksformer danner udgangspunkt for et fordybende arbejde med analyse, fortolkning og vurdering af b�de indhold og udtryk. Bevidstheden om samspillet mellem tekst, metode og tolkning er central i undervisningen i litteratur og litteraturforst�else.

Arbejdet med at analysere, fortolke, vurdere og perspektivere foreg�r i sm� og st�rre f�llesskaber, men ogs� elevernes selvst�ndige tekstarbejde prioriteres.

Eleverne skal arbejde med at

 • unders�ge og vurdere kommunikationsforhold, herunder massekommunikation, kommunikationsformer og mediebegrebet
 • iagttage, beskrive og vurdere tekster, bl.a. genre, kontekst, komposition, udtryksform, layout og andre grafiske virkemidler
 • unders�ge og beskrive sproglige udtryk og forhold, herunder sprogbrug, fx social, regional og aldersbestemt variation i sproget, dansk som andetsprog, stilistisk variation, sprogfunktioner, sprogets udvikling, sprogsl�gtskab og etymologi
 • unders�ge og vurdere samspillet mellem tekstens udsagn og betydningen for den enkelte l�ser
 • unders�ge litter�re sammenh�nge, fx periode, forfatterskab, genre, tema og motiv
 • analysere, meddigte og fortolke tekster og andre udtryksformer
 • unders�ge, beskrive og vurdere litter�re genrer, persontegning og milj�beskrivelse, handlingsforl�b og -elementer, synsvinkel og fort�llerrolle, komposition og fremstillingsformer, sproglige udtryk
 • unders�ge samspillet mellem litteraturen og andre kulturudtryk fra forskellige perioder
 • iagttage og udarbejde medieproduktioner
 • beskrive og unders�ge andre udtryksformers �stetiske virkemidler
 • benytte bibliotekets muligheder, herunder samlinger og databaser
 • unders�ge og beskrive ligheder og forskelle i betydning, stavning og udtale i norsk og svensk.

Undervisningen i 5. forl�b omfatter is�r

 • nyere og �ldre sk�nlitter�re tekster, fx romaner, noveller, digte, v�rker som har f�et klassikerstatus, ungdomskulturens tekster, folkeviser, fabler, sagaer, eventyr, essays, fort�llinger, sagn og myter
 • sagtekster: fagtekster, avistekster, leksika, ordb�ger og andre h�ndb�ger, reklamer, og fx erindringer, biografier, rejsebeskrivelser, dagb�ger, breve, l�serbreve, debatindl�g, anmeldelser, dagsordener, brugsanvisninger, pjecer, love, kontrakter, forsikringspolicer og -betingelser, henvendelser til offentlige myndigheder og private virksomheder
 • ugeblade og magasiner
 • anden fiktion, fx film, tegneserier, musikvideo, tv- og radiospil, computerspil
 • elevernes egne og f�lles mundtlige og skriftlige tekster, fx fiktive og ikke fiktive handlingsforl�b, fort�llinger, redeg�relser, genstands- , person- og procesbeskrivelse, logbog og dagbog
 • litter�re perioder, herunder litteraturens almengyldighed og historiske tilknytning
 • grammatiske udtryk samt forhold vedr�rende ordforr�d og orddannelse, faste udtryk og vendinger
 • referat og resume
 • interview
 • manuskripter, dispositioner og notater
 • layout, illustrationer og forhold vedr�rende indhold og udtryk
 • billedsprog, rim, rytme og andre klangfigurer, ironi, ordspil
 • faktion, fx dokumentarisme, dramadokumentarisme, rekonstruktion
 • sk�rmtekster, fx tekst-tv, databaser, elektronisk post
 • faktaprogrammer i elektroniske medier og film: nyhedsudsendelser og fx reportage, radiomontage, oplysende og debatterende udsendelser
 • multimediepr�sentationer
 • billeder, fx fort�llende og informative billeder, billedkunst, billedforl�b, illustrationer
 • tekster og medieproduktioner eller andet stof med norsk og svensk tekst og tale.


Trinm�l efter 10. klassetrin

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • bruge talesproget sikkert og varieret i samtale, samarbejde og diskussion
 • v�lge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen, og udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvst�ndighed
 • freml�gge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hj�lpemidler der bedst st�tter hensigten
 • udtrykke fantasi, f�lelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenh�ngende og veldisponeret form
 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation
 • bruge hj�lpemidler, der st�tter kommunikationen, og g�re sig fri af forl�g, s�ledes at de opn�r reel kontakt med tilh�rerne
 • lytte aktivt og forholde sig �bent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling i samtale og dialog
 • fungere som m�deleder, der styrer og konkluderer
 • forst� norsk og svensk i store tr�k og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene.


Det skrevne sprog - l�se

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • l�se sikkert og med passende hastighed i b�de sk�nlitter�r og faglig l�sning
 • benytte varierende l�sem�der afpasset efter form�let - oversigtsl�se, punktl�se og n�rl�se
 • fastholde det v�sentlige i en tekst ved hj�lp af understregning, mindmap, referat, resum� og notater
 • l�se op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form
 • l�se norske og svenske tekster.


Det skrevne sprog - skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • v�lge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveform�let
 • skrive til en defineret modtager som fx offentlige myndigheder og private virksomheder
 • skrive sammenh�ngende, sikkert og varieret om fantasi, f�lelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen
 • skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende
 • indsamle stof, skabe sig overblik og disponere et indhold p� en m�de, der fremmer hensigten med kommunikationen
 • styre skriveprocessen selvst�ndigt fra id� til f�rdig tekst
 • forholde sig til formel sproglig korrekthed og variation i egne og andres tekster
 • bruge regler for sammens�tninger og afledninger i egne og andres tekster
 • bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur p� computer
 • bruge nyt afsnit, s�tte tegn og markere replikker i egne tekster med sikkerhed
 • layoute og bruge billeder i egne tekster, s� det fremmer tekstens kommunikation
 • skrive en l�selig, personlig, rytmisk h�ndskrift med passende hastighed
 • skrive p� computer med hensigtsm�ssig skriveteknik
 • give respons p� andres tekster og modtage respons p� egne tekster
 • bruge f�rdigheder og erfaringer fra responsarbejdet bevidst ved individuelt arbejde
 • bruge skrivning bevidst og reflekterende som hj�lpemiddel i andre sammenh�nge som logbog og hurtigskrivning og i forbindelse med notatteknik.


Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • bruge og g�re rede for sproget som middel til konfliktl�sning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion
 • g�re rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation
 • forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • vise indsigt i og g�re rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem bevidst
 • vise indsigt i forskellige s�tningstyper og s�tningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget
 • anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i
 • kende til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed
 • vurdere og perspektivere v�rdier og v�rdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider
 • deltage aktivt i valg af stof, herunder nyere og �ldre litteratur, som har betydning for deres egen personlige udvikling
 • fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra s�vel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse
 • vise indsigt i forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion
 • g�re rede for genre, kommunikation, komposition, fort�lleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvst�ndigt og i samspil med andre
 • forholde sig til tekster og andre udtryksformer, herunder samspillet mellem litteraturen og andre kulturudtryk, og til litteraturens og forskellige mediers stilling i samfundet og betydningen for den enkelte og for f�llesskabet
 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i s�vel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form
 • s�ge informationer p� forskellige m�der og i forskellige medier samt v�lge den informationskilde, der er mest hensigtsm�ssig.