logo-2.png

GDPR

Marie Mørks Skole tilstræber at behandle så få personoplysninger om elever og forældre som muligt. Ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger vi har hvis det er nødvendigt.

Vi indsamler og behandler derfor som udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan overholde vores pligter i henhold til friskoleloven og tilhørende regler.

Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud.

Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som f.eks. navn, adresse mm, men i enkelte tilfælde behandler vi en særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som f.eks. helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter konkret samtykke hertil.

Visse oplysninger, f.eks. brug af billeder i sammenhæng med opslag på skolens hjemmeside og Facebookside kræver den registreredes samtykke, inden behandlingen af disse data påbegyndes, hvilket i praksis vil sige i forbindelse med optagelse på skolen.

Som udgangspunkt er det alene skolen, der anvender personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvilke konkrete personoplysninger, der anvendes, og hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det barn, som læreren er klasselærer for.

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi efter reglerne er forpligtet.

Skolen bruger dog også eksterne leverandører i forhold til fx elektronisk behandling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandlingsaftale.


Du kan se en oversigt over hvilke eksterne partnere vi har databehandleraftale med her:

 • E-boks
 • UV-data lønmodul
 • UV-Skole
 • Karakternet
 • Systematic (Bibliotekssystem)
 • Dansk skoleidræt
 • It’s learning (Skoleintra)
 • Skolevisioner ApS
 • Gyldendal uddannelse
 • Lindhardt og Ringhof A/S
 • Talent.dk


Opbevaring af personoplysninger

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole.


Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

Skolen kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr.


Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.