logo-2.png

UNDERVISNINGSPLAN FOR TYSK

Fagform�l

Form�let med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og f�rdigheder, s�ledes at de kan forst� talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at besk�ftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forst�else og forst�else af egen kultur.


L�seplan

Indledning

L�seplanen indeholder en angivelse af undervisningens progression i tre forl�b. Tyskundervisningen skal dog betragtes som et samlet hele fra 6. til 9./10. klassetrin uden m�rkbare overgange mellem forl�bene.

Eleverne opbygger igennem hele undervisningsforl�bet deres selvtillid som sprogbrugere og deres forst�else af gode arbejds- og samarbejdsformers betydning for sprogtilegnelsen. Der skiftes s�ledes mellem forskellige organisationsformer (individuelt, par, gruppe, klasse) afh�ngig af aktiviteternes art.


1. forl�b: 6. og 7. klassetrin

Eleverne skal arbejde med emneomr�der, der er konkrete, dagligdags og virkelighedsn�re, samtidig med at de appellerer til elevernes fantasi.


Kommunikative f�rdigheder - lytte, tale, l�se, skrive

Forventninger til, hvad eleverne kan opn� indenfor omr�det efter 1. forl�b:

 • lytte til og forst� s�tninger og udtryk i forbindelse med n�re og genkendelige emner, f.eks. interesser, fritid, venner, familien og skolen.
 • f�lge med i udvalgte lyd- og billedmedier p� tysk om genkendelige emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om
 • udtrykke sig p� tysk f.eks. om sig selv, familie, fritid og skole i et enkelt sprog med s�rlig v�gt p� sp�rge- og svarteknikker.
 • gengive hovedindholdet i et enkelt sprog af en kort, let tekst
 • pr�sentere et forberedt emne i et enkelt sprog, f.eks. i form af planche eller rollespil
 • l�se og forst� hovedindholdet af sprogligt enkle tekster om almindeligt forekommende emner, evt. med st�tte i billeder
 • uddrage og anvende informationer af enkle teksttyper, f.eks. tv-reklamer, reklamer og menukort
 • skrive ord, udtryk og enkle s�tninger inden for kendte emner


Sprog og sprogbrug

Elevernes sproglige iagttagelser er udgangspunkt for sammenligninger mellem dansk og tysk sprog og sprogbrug.

Den kommunikative situation er bestemmende for ordvalg og grammatik, og derfor er grammatikken underordnet sprogbrugen.

Grammatik er dog en v�sentlig del af undervisningen fra 7. klassetrin og dyrkes ogs� som selvst�ndig disciplin.

Eleverne skal kunne:

 • udtrykke sig med forst�elig udtale, �ve udtale, rytme og intonation
 • iagttage ligheder mellem tysk og dansk
 • anvende et tilstr�kkeligt ordforr�d til at kunne forst� og tale om n�re og genkendelige emner
 • anvende grundl�ggende tyske h�fligheds- og omgangsformer
 • stave enkle ord og udtryk
 • ordklasser �ves + vigtige verber
 • der bruges b�de danske og latinske betegnelser


Sprogtilegnelse

Eleverne udvikler deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig tysk. Dette sker ved, at de:

 • benytter tysk mest muligt
 • udnytter mulighederne for at bruge tysk uden for skolen
 • anvender lytte- og l�sestrategier, herunder at g�tte kvalificeret
 • inddrager deres erfaringer med edb, tv, video og musik
 • �ver sig i at anvende ordb�ger, grammatiske oversigter og andre hj�lpemidler.


Kultur og samfundsforhold

Hovedv�gten ligger p� det n�re milj�, herunder dagligliv og levevilk�r.

Sammenligninger mellem tysk kultur og elevernes egen kultur indg�r i undervisningen.

Der inddrages tekst- og billedmaterialer, herunder billedmedier, der afspejler mangfoldigheden i de tysktalende landes kulturer.


2. forl�b: 8. og 9. klassetrin

Eleverne arbejder med sproget som kommunikationsmiddel og som udtryk for tysk kultur. Indholdet b�r omfatte en variation af aldersrelevante emner, tekster og aktiviteter.

Kommunikative f�rdigheder - lytte, tale, l�se, skrive

Eleverne skal arbejde med:

 • lyttef�rdighed ved hj�lp af forskellige typer lyttetekster
 • mundtlig udtryksf�rdighed, hvor de udtrykker egne f�lelser og meninger og reagerer p� andres, refererer, kommenterer og argumenterer, sp�rger om og videregiver informationer om dagligdags forhold
 • at l�se og bearbejde forskellige teksttyper inden for forskellige genrer, f.eks. reklamer, noveller, sangtekster og nyhedstekster
 • at uddrage informationer fra forskellige typer af billedtekster, f.eks. illustrationer, billedmedier og andre elektroniske medier
 • at udtrykke sig skriftligt i et forst�eligt sprog
 • at pr�sentere et forberedt emne f.eks. i form af rollespil, planche og lyd- og videoproduktion


Sprog og sprogbrug

Eleverne arbejder med sproglig opm�rksomhed, s�ledes at de bliver i stand til at forst�, hvordan brugen af tysk skifter alt efter hensigt, situation og emne.

Eleverne skal arbejde med:

 • element�re forskelle p� tale- og skriftsprog
 • karakteristiske tr�k ved forskellige teksttyper
 • udbygning af ordforr�d
 • at anvende et centralt ordforr�d inden for n�re og genkendelige emner
 • at anvende faste vendinger og kulturbundne udtryk
 • sprogbrugsregler, elementer af s�tningsl�ren og grundl�ggende b�jningsformer af forskellige grammatiske kategorier, der er vigtige for de kommunikative f�rdigheder
 • at anvende retstavning s� pr�cist, at meningen bliver tilstr�kkelig tydelig
 • selvst�ndige skriftlige opg. p�begyndes i 8.klasse

Arbejdet med sprogiagttagelse og grammatik integreres s� vidt muligt i s�vel tekstarbejdet som i mundtlig og skriftlig fremstilling.

Grammatik er en v�sentlig del af undervisningen og dyrkes ogs� som selvst�ndig disciplin.

Der anvendes i undervisningen s�vel danske som latinske betegnelser.

Der gives karakter i skriftlig tysk fra 9. kl.


Sprogtilegnelse

Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig tysk. Dette sker blandt andet ved, at de ops�ger og udnytter de muligheder, der er for at bruge tysk i og uden for skolen, samt ved at de bygger p� deres erfaring fra arbejdet med andre fremmedsprog.

Eleverne skal arbejde med:

 • at udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk uden for skolen
 • at anvende kommunikationsstrategier, f.eks. bede om hj�lp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger
 • at v�lge og anvende lyttestrategier i forhold til en situation, f.eks. lytte efter hovedindholdet eller lytte efter v�sentlige detaljer
 • at l�se og anvende l�sestrategier, f.eks. skimming og skanning
 • at anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationss�gning
 • at anvende ordb�ger og grammatiske oversigter hensigtsm�ssigt
 • at anvende viden om skriveprocessens faser
 • at anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en freml�ggelse


Kultur og samfundsforhold

Eleverne udbygger deres viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. Sammenligninger med danske forhold indg�r i dette arbejde.

I arbejdet inddrages historiske og geografiske perspektiver for at belyse nutidige samfunds- og kulturforhold.

Der arbejdes med litteratur, som kan give eleverne indsigt i dagligdag, levevilk�r, v�rdier og normer i tysktalende lande.


3. Forl�b: 10. klassetrin

Eleverne skal have mulighed for at m�de et udbud af alderssvarende tekster, emner og aktiviteter. Undervisningen skal tilgodese en st�rre modenhed i elevgruppen og l�gge op til, at eleverne f�r mulighed for at fordybe sig og arbejde mere selvst�ndigt.

Kommunikative f�rdigheder - lytte, tale, l�se, skrive

Eleverne skal arbejde med:

 • at forst� hovedindholdet af talt tysk i og udenfor Tyskland om centrale emner
 • at forst� hovedindholdet og v�sentlige detaljer af relevante lyd- og billedmedier
 • at deltage i samtaler om kendte emner
 • at referere, kommentere og udtrykke synspunkter
 • at freml�gge et forberedt emne
 • at l�se og forst� hovedindholdet af forskellige typer af tekster indenfor sk�nlitteratur og sagprosa
 • formidle indhold, erfaringer og meninger ved hj�lp af forskellige pr�sentationsformer, fx plancher, dramatiseringer, b�nd- og video-optagelse
 • at s�ge og udnytte informationer fra forskellige medier
 • at udtrykke sig skriftligt i et forst�eligt sprog


Sprog og sprogbrug

 • Eleverne arbejder med sprogiagttagelse, s�ledes at de kan benytte sproget relevant i forhold til situationen, fx i overensstemmelse med g�ngse sociale normer i tysktalende lande.

Eleverne skal arbejde med:

 • at udtrykke sig forst�eligt, hvad ang�r udtale og s�tningsopbygning
 • at anvende ligheder mellem tysk og andre sprog
 • karakteristiske tr�k ved forskellige teksttyper, fx berettende, beskrivende og argumenterende tekster
 • at anvende et centralt ordforr�d inden for kendte emner
 • at anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk
 • at anvende viden om sprogets opbygning, is�r ordstilling, ordklasser, verbernes former og kasus, n�r fokus er p� den sproglige form
 • at anvende retstavning s� pr�cist, at meningen bliver tilstr�kkelig tydelig

Der gives karakter i skriftlig tysk.

Sprogtilegnelse

Eleverne skal arbejde med:

 • at anvende viden om, hvordan de bedst tilegner sig tysk
 • at anvende kommunikationsstrategier, f.eks. bede om hj�lp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger
 • at v�lge og anvende lyttestrategier i forhold til en situation, f.eks. lytte efter hovedindhold eller lytte efter v�sentlige detaljer
 • at v�lge og anvende l�sestrategier, f.eks. skimming og skanning
 • at anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationss�gning
 • at anvende ordb�ger, grammatiske oversigter og stavekontrol hensigtsm�ssigt
 • at anvende viden om skriveprocessens faser til at forbedre et produkt
 • at underst�tte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer


Kultur og samfundsforhold

I arbejdet inddrages historiske og geografiske perspektiver for at belyse nutidige samfunds- og kulturforhold.

Eleverne skal arbejde med:

 • at anvende en grundl�ggende viden om levevilk�r, v�rdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med sk�nlitteratur, sagprosa og medier
 • at perspektivere tekster til egen kultur inden for n�re og kendte emner
 • at drage sammenligninger mellem tysksproget kultur og egen kultur
 • at anvende tysk som kommunikationsmiddel i m�det med tysktalende i og uden for skolen

Oversigt over de grammatiske omr�der, som forventes indl�rt p� de forskellige klassetrin:

(opdelt i forhold til benyttede l�rebogssystemer)

Der bruges b�de danske og latinske betegnelser


6. kl.:

Navneord: De tre k�n og flertalsdannelse

Kendeord: Det bestemte og ubestemte kendeord i nom.

Ejestedord i nom.

Personlige stedord i nom.

Udsagnsord: Hj�lpeverber og svage verber i nutid


7. og 8. kl. (9kl.):

Hj�lpeverber i nutid, datid og f�r-nutid

Svage verber i nutid, datid og f�r-nutidSt�rke

Verber i nutid, datid og f�r-nutid

Modalverber i nutid og datid

Navneords k�n og flertalsdannelse

Ejestedord i alle kasus

Personlige stedord i alle kasus

Ordstilling i hoved- og bis�tninger

Analyse ? alle kasus

Evt. introduktion til till�gsordenes b�jning samt gradb�jning

Forholdsord med akk. eller dat.

Dobbeltstyrende forholdsord


10. kl.:

En forts�ttelse af pensum i 9.klasse og en repetition af den grundl�ggende grammatik evt. udbygget med f�rdatid af st�rke og svage verber, Fremtid, Passiv, Evt. introduktion til konjunktiv.