logo-2.png

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR/TEKNIK

Form�l

Form�let i naturorientering er, at eleverne gennem oplevelser og erfaring med natur og teknik opn�r indsigt i vigtige f�nomener og sammenh�nge og udvikler tanker, sprog og begreber, som har v�rdi i det daglige liv.

Stk. 2. Elevernes iagttagelser og eksperimenter skal medvirke til, at de udvikler praktiske f�rdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes gl�de ved at besk�ftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilk�r samt deres lyst til at stille sp�rgsm�l og lave unders�gelser.

Stk.3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forst�else af samspillet mellem mennesker og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for milj�et som baggrund for engagement og handling.

Stk.4. Eleverne skal arbejde med f�lgende emner:

 • Materialer, stoffer og f�nomener, der bruges i det daglige eller er vigtige i omgangen med hverdagens teknik.
 • Enkle redskaber og apparater fra dagligdagen.
 • Planter og dyr, deres livsbetingelser, levesteder, tilpasning og indbyrdes samspil.
 • Menneskets sundhed, kroppens funktioner og de fysiske og kemiske forhold, som p�virker krop og sanser.
 • Lokalomr�dets natur, dyrkede arealer og bebyggelse.
 • F�nomener, der knytter sig til vejr og �rstider.
 • Mennesker, dyr, planter og deres levevilk�r forskellige steder p� jorden.
 • Regionale og globale m�nstre i fordeling af land og hav, landskaber, klimazoner og planteb�lter samt kendskab til vigtige regioner og stater i vores egen og andre verdensdele.
 • Hovedtr�k af jordens og livets udvikling, opbygning af solsystemet og jordens bev�gelse heri.
 • Ressourceudnyttelse, teknik og produktion i eget og fremmede samfund.
 • Enkle redskaber og deres anvendelse i samfund p� forskelligt udviklingsniveau og fra forskellige tider.
 • Samfundets udnyttelse af teknik i forbindelse med energi- og vandforsyning, spildevands- og affaldsbehandling, kommunikation og transport.
 • Milj�problemer lokalt og globalt, herunder milj�ets indvirkning p� menneskets sundhed.
 • Naturanvendelse og naturbevarelse samt interessemods�tninger knyttet hertil.

Stk.5. Eleverne skal igennem f�lgende arbejdsm�der og tankegange.

 • Formulere sp�rgsm�l og hypoteser.
 • Planl�gge og gennemf�re iagttagelser, unders�gelser og eksperimenter i klassen, i "laboratoriet", i den omgivende natur og lokalsamfundet.
 • Bruge udstyr, redskaber og andre hj�lpemidler.
 • Bygge og designe enkelte apparater og modeller.
 • Ordne og formidle erfaringer og resultater.
 • Anvende grundl�ggende faglige begreber.
 • Anvende informationsteknologi.
 • F�rdes i naturen p� en hensigtsm�ssig m�de.
 • Vurdere problemer knyttet til milj�, sundhed og ressourceudnyttelse.


L�seplan

1. klassetrin

Sensommer - efter�r

K�kkenhaven

 • frugt, gr�ntsager, h�st o.s.v.

Havens dyr

Skoven

Efter�r - jul

Danmarkskortet

Vind og storm

Is

Magnetisme

Hospital + gadebilledet overf�rt til n�rmilj�et, skolen.

Kroppen - Bev�geapparatet, grovmotorik.

For�r

 • S�.
 • Spiring.
 • Spiring af "hjemlige" ting.


2. klassetrin

Kend din skole

 • Nord, syd, �st og vest.
 • Fra foto til kort.
 • Unders�g jorden.
 • Lavet af mennesker.
 • Dyr p� planterne.
 • Dyr p� jorden.
 • Et dyr fra jorden.
 • Et dyr med hus.

Sanser; �jne og �re

Brug din krop

Bondeg�rden

 • Dyrene p� g�rden.
 • Fire kornsorter.

Bes�g p� bondeg�rd


3. klassetrin

Atlas

 • Gennemgang af atlas.
 • Danmarks st�rste byer.

Truede dyr i verden

Vi lever i DK

B�rn i andre lande

Brug termometre

Luft

 • Luft fylder.
 • Luft trykker i alle retninger.
 • Luft vejer.
 • Varm og kold luft.
 • Fl�debollefors�get.

L�r af naturen

 • Vejrudsigter.
 • Vejret kan m�les.
 • Lav dit eget drivhus.
 • Spirefors�g.
 • Fuglene og for�ret.

Bes�g i Zoologisk Have, med v�gt p� fuglelyde.

Havne og fiskeri

 • Danske fisk.


4.klassetrin

Hvaler

Elektronik

 • Kendskab til diagramtegninger, p�rer (6V), ledninger, element og afbryder.
 • Elektriske kredsl�b (El-l�rer, "Sp�rg naturen")
 • Introduktion til V og W (ingen forklaring)
 • Parallel- og serieforbindelser.
 • Hvad kan lede elektricitet.

Gr�nland

Rock/Lyd/Sanser

Gennemgang af �ret

Norden

 • Lande, vande og byer. Vandl�bet
 • Tur til Arres�/P�le�en, hvor teori oms�ttes til praksis.


5. klassetrin

Europa

 • Floder, lande, hovedst�der, vande, bjergk�der, flag.

Universet

 • Solen, m�nen, stjerner og planeter.

Afrika

 • Fra regnskov til �rken.

Milj�

 • Energiformer, genbrug og rensningsanl�g.
  Kulturplanter
 • Kaffe, kakao, bomuld, the, bananer o.s.v.
 • hvor kommer planten fra?
 • hvordan ser den ud?
 • hvordan bliver den bearbejdet?
 • hvordan kommer den hertil?
 • hvilken betydning har den?

S�bebobler

Tobak og rygning

 • Planten.
 • Medf�lgende sygdomme.

Krystaller


6. klassetrin

Atlas

 • Gennemgang af det nye atlas:
 • l�ngde/breddegrader.
 • m�lestoksforhold. Samarbejde med matematik.
 • jordens overflade.
 • indledning til klimal�rer.
 • kontinenterne.

Slik, tils�tningsstoffer, varedeklarationer. Fors�g med:

 • �kologi
 • vingummi, bolcher og karameller.
 • EU direktiver om madvarer / vores gr�nser.

Vand giver liv

At flyve

 • Fra fugl til fly.

Korn og dens betydning i DK og verden

 • Indhold i br�d.
 • Hvorfor h�ver br�d?

Tr� Fra fr� til tr� til stol