logo-2.png

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI

Der undervises i fysik/kemi p� klassetrinene 7.-10. klasse.

Undervisningen i fysik/kemi bygger bl.a. p� de kundskaber, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik.


Form�l

Form�let med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik p� at �ge elevernes viden om og forst�else af den verden, de selv er en del af.

Stk. 2 Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturf�nomener, naturvidenskab og teknik med henblik p� at videreudvikle erkendelse, fantasi og lyst til at l�re. Eleverne b�r opn� tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet.

Stk. 3 Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at f� indflydelse p� og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik b�de lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende at naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede.


Centrale kundskabs- og f�rdighedsomr�der

De centrale kundskabs- og f�rdighedsomr�der er:

 • Fysikkens og kemiens verden
 • Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse
 • Anvendelse fysik og kemi i hverdag og samfund
 • Arbejdsm�der og tankegange


L�seplan for faget fysik/kemi

Undervisningen i fysik/kemi bygger bl.a. p� de kundskaber og f�rdigheder, som eleverne erhverver sig i natur/teknik.

Fysik/kemi besk�ftiger sig med f�nomener i naturen, i hverdagen, i samfundet og teknikken, der kan beskrives ved hj�lp af fysiske og kemiske begreber. Endvidere behandles udvikling af erkendelse som samspillet mellem teori, observationer unders�gelse og eksperiment.

Undervisningen baseres p� mundtlig kommunikation i samspil med elevernes egne eksperimenter og unders�gelser, hvilket omfatter en grundig og varieret behandling f�r og efter de praktiske og eksperimentelle aktiviteter. Elevernes formidling af viden og resultater af det praktiske og eksperimentelle arbejde skal derfor indg� i undervisningen med henblik p�, at eleverne udvikler sprog og begreber.

Arbejdet i undervisningen skal omfatte forskellige opgavetyper, der giver anledning til st�rre og mindre grad af elevmedindflydelse samt mulighed for varierede arbejdsformer.


7.- 8. Klassetrin.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes hverdag og de f�nomener, som er en naturlig del af denne.

Der arbejdes med begrebsdannelse, brug af passende fagsprog, forst�else af modellers funktion, nytte og begr�nsninger samt naturfagenes m�de at systematisere og beskrive verden p�.


Fysikkens og kemiens verden.

Undervisningen omfatter is�r

 • f�nomener, der kan beskrives ved hj�lp af fysiske og kemiske processer og begreber.
 • f�nomener, der fremkalder sanseindtryk
 • vores solsystem samt Jordens, de �vrige planeter og M�nens bev�gelser
 • eksempler p� energioverf�rsel
 • generelle stofegenskaber
 • eksempler p� brugen af modeller, herunder forestilling om at alt stof er opbygget af sm� partikler
 • sammenh�ngen mellem det begr�nsede antal grundstoffer, som verden er opbygget af og kemiske forbindelser mangfoldighed.
 • et eller flere fysiske eller kemiske kredsl�b i naturen.

Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

Undervisningen omfatter is�r

 • grundl�ggende tr�k i historiske og nutidige verdensbilleder og menneskets placering heri
 • eksempler p� udvikling af forestiller om verdens fysiske og kemiske opbygning
 • eksempler p� teknologiudvikling i samspil med udvikling af kemisk og fysisk erkendelse
 • enkle eksempler p� vekselvirkning mellem observation, unders�gelse og teori som middel til udvidelse af erkendelse i naturvidenskaberne

Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

I forl�bet skal kompleksiteten �ges i de problemstillinger, som eleverne arbejder med. Dette g�lder b�de inden for fagenes begrebsapparat og i samfundsm�ssige sammenh�nge.

Teorier inddrages i undervisningen, n�r de giver eleverne mulighed for en mere nuanceret forst�else og behandling de emner og problemstillinger, der arbejdes med.

Undervisningen omfatter is�r

 • egenskaber ved nogle stoffer og materialer, der omgiver os i vort dagligliv
 • enkle eksempler p�, hvorledes menneskelig aktivitet kan p�virke milj�et gennem udvinding af naturressourcer
 • eksempler p�, hvordan �ndringer af fysiske og kemiske forhold i milj�et kan have betydning for mennesker, dyr og planter
 • udvalgte produkters og materialers vej fra fremstilling til bortskaffelse
 • enkle produktionsprocesser eller dele deraf
 • overskuelige eksempler p� elektronisk styring i hverdagen
 • eksempler p� samfundets anvendelse af energi til transport, i industrien og i boligen
 • energiproduktion p� grundlag af fossile br�ndsler og vedvarende energikilder
 • f�lgevirkninger af forskellige former for energiproduktion.


Arbejdsm�der og tankegange

Eleverne skal tilegne og afpr�ve fagets arbejdsm�der og tankegange. De skal i opgaver, der er t�t knyttet til deres hverdag udvikle kendskab til grundl�ggende arbejdsm�der og tankegange, som benyttes i naturvidenskaberne.

 • Eleverne arbejder med
 • udvikle redskaber til gennemf�relse af unders�gelser med praktisk og teoretisk indhold
 • planl�gge og gennemf�re unders�gelser
 • formulere og formidle den fysiske og kemiske viden, de har opbyttes gennem praktiske og teoretiske unders�gelser
 • benytte fysiske og kemiske sammenh�nge i statiske og dynamiske modeller
 • indsamle og behandle data


9. klassetrin

Fysikkens og kemiens verden

Med baggrund i f�nomener, som er en naturlig del af elevernes hverdag, arbejdes der med sammenh�nge, der er mere komplekse end i 1.fase.

Med udgangspunkt i elevernes �gede omverdensforst�else arbejdes der i undervisningen med mere komplicerede begreber, modeller, systematiske beskrivelser samt et mere konsekvent fagsprog end i det foreg�ende forl�b.

Undervisningen omfatter is�r

 • fysiske og kemiske arbejdsmetoder i forbindelse med praktiske og unders�gende aktiviteter
 • anvendelse af fysiske og kemiske begreber med beskrivelse af praktiske og unders�gende aktiviteter
 • forskellige modeller og simuleringer til at unders�ge og beskrive fysiske og kemiske h�ndelser og sammenh�nge
 • organiske og uorganiske forbindelser samt kemisk reaktion mellem forskellige stoffer
 • centrale principper i det periodiske system, hvor der l�gges v�gt p� systematikken
 • ioniserende str�ling og nogle enkle atomkerneprocesser
 • forklaringer og dertil knyttede analyser af menneskets indgreb i naturens stofkredsl�b og den deraf f�lgende p�virkning af milj�et


Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

I undervisningen indg�r eksempler p�, hvordan erkendelse inden for naturvidenskaberne skabes og udvikles i samspil med den �vrige kultur.

Undervisningen omfatter is�r

 • historiske og nutidige forestillinger om universets opbygning og udvikling samt menneskets fors�g p� at forklare sin egen placering i universet
 • udviklingen af atommodeller i forskellige tidsperioder
 • eksempler p�, at den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser kan give �get indsigt i f�nomener og sammenh�nge i naturen.
 • eksempler p�, at udviklingen af erkendelsen i videnskabsfagene har �ndret menneskehedens syn p� den fysiske omverden
 • eksempler p� den teknologiske udvikling i samspil med naturvidenskaberne


Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

I forl�bet skal der arbejdes videre med elevernes begreber om energi, ressourcer, produktion og milj�, med anvendelse af teknik i hverdagens apparater og med forskellige former for str�ling.

Den teori, der inddrages i undervisningen, skal fortsat give eleverne mulighed for en mere nuanceret forst�else og behandling af de emner og problemstillinger, der arbejdes med.

Undervisningen omfatter is�r

 • samfundets energiforsyning med v�gt p� diskussion af centrale og decentrale muligheder med forskellige energikilder og teknologier
 • energioms�tning ved transport og samfundets energiforsyning med bl.a. behandling af de uundg�elige tab i energikvalitet
 • produktion af udvalgte produkter, hvor der behandles forskellige metoder til fremstilling af samme produkt
 • forskellige produktionsmetoders p�virkning af det omgivende milj�
 • eksempler p� anvendelse af teknik i hverdagens apparater og produkter
 • principper for transmission af information over store afstande
 • ioniserende str�ling med v�gt p� virkningen p� levende v�v


Arbejdsm�der og tankegange

Eleverne skal tilegne sig redskaber og metoder til selv at kunne formulere og gennemf�re egne projekter, der inddrager fagets praktiske og teoretiske dimensioner. I denne sammenh�ng skal eleverne belyse omr�der fra fysikkens og kemiens samfundsm�ssige og kulturelle betydning.

Eleverne skal arbejde med at

 • opstille hypoteser, forsl� og gennemf�re egne unders�gelser og eksperimeter
 • benytte statiske og dynamiske modeller, der i st�rre grad underst�tter deres brug af fagets begreber
 • foretage kvalificerede valg af metoder og udstyr ved indsamling og behandling af data
 • formulere og videregive den fysiske og kemiske viden, de har opn�et gennem arbejdet med teori og eksperimenter


10. klasse

Fysikken og kemiens verden

I 10. Klasse l�gges der v�gt p� faglig fordybelse, overblik og p� forst�else af st�rre sammenh�nge.

Aktuelle emner belyses p� baggrund af viden om og erfaringer med brugen af fysiske og kemiske begreber til beskrivelse og forklaring af f�nomener i naturen, i hverdagen, i samfundet og i teknikken.

Undervisningen omfatter is�r

 • fysiske og kemiske arbejdsmetoder i forbindelse med praktisk unders�gende aktiviteter af �get kompleksitet
 • ioniserende str�ling og nogle enkle atomkerneprocesser
 • udvalgte stofegenskaber
 • aktuelle emner eller temaer, der rummer mulighed for b�de faglig dybde og belysning af samfundsrelevante sammenh�nge
 • eksemplariske stofkredsl�b og analyser af konsekvenser af menneskeskabte indgreb i naturens stofkredsl�b


Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

Arbejdet i undervisningen med eksempler p�, hvordan erkendelsen inden for naturvidenskaberne skabes og udvikles i et samspil med den �vrige kultur, udviser nu en st�rre kompleksitet end i 9. Klasse.

Undervisningen omfatter is�r

 • historiske og nutidige eksempler p� grundl�ggende tr�k i det naturvidenskabelige verdensbillede og menneskets placering deri
 • forestillinger om universets opbygning og udvikling samt mennesket fors�g p� at forklare sin egen placering i universet
 • eksempler p� sammenspil mellem den teknologiske udvikling, naturvidenskaberne og menneskets syn p� omverdenen
 • beskrivelser af grundstoffer og kemiske forbindelser som menneskets fors�g p� at beskrive f�nomener og sammenh�nge i naturen-


Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

Elevernes forst�else af begreberne energi, ressourcer, produktion og milj� samt anvendes af teknik i hverdagen er ogs� i 3. forl�b et udgangspunkt for undervisningen.

Eleverne skal have mulighed for at foretage valg og tr�ffe beslutninger om naturfaglige emner og problemstillinger. Dette opn�s bl.a. gennem forst�else og behandling af milj�-, energi - eller sundhedsproblemer ud fra en fysisk og kemisk synsvinkel.

Undervisningen omfatter is�r

 • energiproduktion
 • produktionsprocesser
 • transmission over store afstande
 • ioniserende str�ling


Arbejdsm�der og tankegange

Eleverne skal udvikle brugen af redskaber og metoder. De skal selv formulere og gennemf�re egne projekter, der inddrager fagets praktiske og teoretiske dimensioner. Eleverne skal p� denne baggrund kunne belyse fysikkens og kemiens samfundsm�ssige og kulturelle betydning.

Eleverne arbejder med at

 • gennemf�re projekter, hvor de opstiller hypoteser, planl�gger og gennemf�rer egne unders�gelser
 • formidle deres unders�gelsesresultater i medier, som de finder egnet til form�let
 • foretage kvalificerede valg af metoder og udstyr ved indsamling og behandling af data.


Trinm�l for faget fysik/kemi

Fysikkens og kemiens verden

Efter 8. Klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder der s�tter dem i stand til at

 • anvende enkle fysiske og kemiske begreber til at beskrive hverdagens f�nomener som regnbuen, elektricitet i hjemmet og korrosion
 • kende til enkle modeller, herunder forestillingen om, at alt stof er opbygget af partikler
 • beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser samt enkle tr�k i det periodiske system
 • kende nogle generelle egenskaber ved hverdagens stoffer og materialer, sam tilstandsformer, ledningsevne og surhedsgrad
 • kende til eksempler p� fysiske/kemiske beskrivelser af f�nomener i naturen, herunder vejrf�nomener og jordens magnetfelt
 • kende til jordens og m�nens bev�gelser og nogle af de virkninger, der kan iagttages p� jorden som �rstider, tidevand og form�rkelser
 • beskrive og forklare energioverf�rsel som fotosyntese, �nding og elektrisk energioverf�rsel
 • kende udvalgte stoffers kredsl�b i naturen som kulstof, nitrogen og vand


Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

Efter 8. klassetrin

 • kende til nogle forestillinger om stofopbygning, herunder det periodiske system
 • kende nogle tidligere kulturers forestilling om universets opbygning
 • kende nutidens forestilling om solsystemets opbygning
 • beskrive forhold, hvor udviklingen af teknologi er t�t forbundet med fysik og kemisk viden


Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

Efter 8. klassetrin

 • kende til fordele og ulemper ved udnyttelse af forskellige energiformer, herunder vedvarende energikilder
 • give eksempler p�, at der ved fremstilling af energi ofte produceres stoffer og varme, der p�virker milj�et
 • beskrive og forklare energioverf�rsel ved udvalgte eksempler fra teknikken, som transport og br�ndselsceller
 • beskrive udvalgte produkters og materialers vej fra fremstilling til bortskaffelse
 • g�re rede og, hvorledes anvendelse af materialer kan p� virke ressourceforbruget, milj�et og affaldsm�ngden
 • kende eksempler p� produktionsprocesser, delprocesser, heraf g�ring og katalyse
 • kende eksempler p� elektronisk styring i hverdagen
 • anvende it-baserede redskaber til dataopsamling og pr�sentation som temperaturregistrering og adgangskontrol


Arbejdsm�der og tankegange

Efter 8. Klassetrin

 • formulere sp�rgsm�l og indsamle relevante data
 • planl�gge og gennemf�re praktiske og teoretiske unders�gelser
 • freml�gge eksempler p� fysisk og kemisk viden, opn�et ved teoretisk og praktisk arbejde


Fysikkens og kemiens verden

Efter 9. Klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • anvende fysiske, kemiske begreber til at beskrive og forklare f�nomener som krystalform, additiv farveblanding og nordlys
 • redeg�re for anvendelse af modeller og simuleringer som led i en beskrivelse af f�nomener og sammenh�nge som lydens udbredelse, flyvning og stjernehimlen
 • beskrive eksempler p� kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion
 • forklare principper i det periodiske system
 • kende og beskrive udvalgte enkle atomkerneprocesser
 • forklare, hvordan indgreb i naturens stofkredsl�b kan p�virke milj�et


Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

Efter 9.klassetrin

 • kende til udviklingen af atommodeller i forskellige tidsperioder
 • redeg�re for, at den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser er menneskets fors�g p� at beskrive f�nomener og sammenh�nge i naturen
 • kende til nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning og udvikling
 • g�re rede for, hvordan mennesket til forskellige tider har fors�gt at forklare sin egen placering i universet
 • kende eksempler p�, at udviklingen i videnskabsfagene fysik og kemi og den kulturelle udvikling er indbyrdes afh�ngige
 • kende eksempler p�, at behovet for teknologi har fremmet en udvikling af praktisk og teoretisk viden
 • kende eksempler p�, at udvikling af ny viden kan give uforudsete muligheder


Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

Efter 9. Klassetrin

 • beskrive hovedtr�k ved samfundets energiforsyning
 • kende argumenter for og imod oml�gning af samfundets energiforsyning
 • kende til udvalgte ressourcer som aluminium og olie samt deres vej gennem produktionssystemet
 • beskrive energioms�tninger i blandt andet kraftv�rker og transportmidler, herunder tab i energikvalitet
 • beskrive energioms�tning ved udvalgte energikilder som solfanger, vandkraft og biogas
 • kende til industriel produktion af nogle af hverdagslivets produkter og materialer
 • kende eksempler p� udvinding af ressourcer, og hvorledes milj�et p�virkes af denne udvikling
 • sammenligne forskellige metoder til fremstilling af samme produkt som papir, g�dningsstoffer og konserveret mad.
 • kende til eksempler p� anvendelse af teknisk viden i hverdagen som mikrob�lgeovn og vaskepulver
 • kende til enkle principper for transmission af informationer over store afstande som satelitter , analog og digital transmission
 • beskrive virkning af ioniserende str�ling p� levende v�v som sundhedssektorens brug af str�lebehandling og r�ntgenfotografering


Arbejdsm�der og tankegange

Efter 9. Klassetrin

 • formulere enkle problemstillinger, opstille hypoteser, efterpr�ve antagelser og vurdere resultater
 • v�lge og benytte hensigtsm�ssige instrumenter og laboratorieudstyr som feltudstyr og data-loggere
 • benytte fysisk og kemisk viden opn�et ved teoretisk og praktisk arbejde
 • v�lge udstyr, redskaber og hj�lpemidler, der passer til opgaven


Fysikkens og kemiens verden

Efter 10. Klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • anvende fysiske og kemiske begreber til at beskrive, forklare og forudsige f�nomener
 • benytte enkle modeller til at beskrive f�nomener og sammenh�nge som lysets natur, radioaktivt henfald og termisk isolering
 • beskrive udvalgte stofegenskaber og stofomdannelse ved forskellige forbindelser mellem atomer
 • kende og beskrive udvalgte enkle atomkerneprocesser
 • redeg�re for kemiske stoffer, materialer eller substanser p� et udvalgt omr�de som ern�ring og landbrug
 • analysere menneskeskabte indgreb i stofkredsl�b som �ndringer i ozonlaget og g�dskning


Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

Efter 10. Klassetrin

 • kende til udviklingen af atommodeller i forskellige tidsperioder
 • redeg�re for, at den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser er mennesket fors�g p� at beskrive f�nomener og sammenh�nge i naturen
 • kende til nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning og udvikling
 • g�re rede for, hvordan mennesket til forskellige tider har fors�gt at forklare sin egen placering i universet
 • kende eksempler p� at udviklingen i videnskabsfagene fysik og kemi og den kulturelle udvikling er indbyrdes afh�ngige
 • kende eksempler p�, at behovet for teknologi har fremmet en udvikling af praktisk og teoretisk viden
 • kende eksempler p�, at udvikling af ny viden kan give uforudsigelige muligheder


Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

Efter 10. Klassetrin

 • vurdere energiplaner, blandt andet ud fra begreber som virkningsgrad, energikvalitet og b�redygtig udvikling
 • kende til udvalgte ressourcers vej gennem produktionssystemet
 • beskrive og forklare eksempler p� energioverf�rsel med brug af begreber som virkningsgrad og energikvalitet
 • kende udvalgte detaljer i en eller flere produktionsvirksomheder
 • kende til handlemuligheder i forhold til forskellige produktionsprocessers p�virkning af milj�et
 • sammenligne og argumentere for fordele og ulemper ved forskellige produktionsprocesser ud fra blandt andet ressource- og energiforbrug, effektivitet samt det fysiske arbejdsmilj�
 • kende til enkle principper for transmission af informationer over store afstande
 • beskrive virkning af ioniserende str�ling p� levende v�v


Arbejdsm�der og tankegange

Efter 10. Klassetrin

 • formulere enkle problemstillinger, opstille hypoteser, efterpr�ve antagelser og vurdere resultater
 • v�lge og benytte hensigtsm�ssige instrumenter og laboratorieudstyr
 • benytte fysik og kemisk viden, opn�et ved teoretisk og praktisk arbejde
 • v�lge ustyr, redskaber og hj�lpemidler, der passer til opgaven