logo-2.png

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK

L�seplan

1. forl�b: 3. til 5. klassetrin

Hovedv�gten l�gges p� det mundtlige arbejde. Emneomr�derne skal v�re dels konkrete, dagligdags og virkelighedsn�re, dels appellere til elevernes fantasi.


Kommunikative f�rdigheder

Eleverne skal arbejde med:

 • lyttef�rdighed, blandt andet gennem brug af DVD, video, lydb�nd og l�rerens fort�lling.
 • opbygning af klassev�relsessprog, f.eks. ind�velse af en r�kke faste vendinger
 • brug af sproget i situationer, hvor sprog og handling knyttes sammen gennem imitation, kommunikationslege, rollespil, sange, rim og remser
 • udvikling af spontan lytte- og talef�rdighed ved at kommunikere med andre elever parvis og i sm�grupper
 • l�sning af korte og sprogligt enkle tekster, ofte med st�tte i billeder og lydb�nd
 • at eksperimentere med skriftsproget, f.eks. i form af billedtekster, ordlister, enkle breve, beskrivelser og meddelelser (specielt i 5. klassetrin)


Sprog og sprogbrug:

 • Fra 3. klassetrin arbejdes der med de omr�der inden for udtale, rytme, intonation, stavning, ordforr�d og grammatik, som er n�dvendige for elevernes udtryksf�rdighed.


Sprogtilegnelse:

 • Eleverne udvikler deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig engelsk.
 • Dette sker ved, at de:
 • benytter engelsk mest muligt
 • udnytter mulighederne for at m�de engelsk uden for skolen
 • fors�ger at g�re sig forst�elige, selvom deres sproglige form�en ikke sl�r til
 • g�tter kvalificeret, f.eks. i forbindelse med lytte- og l�setekster.


Kultur- og samfundsforhold:

Eleverne skal arbejde med kultur og levevilk�r, f�rst og fremmest i Storbritannien og USA. Valg af emner tager udgangspunkt i det n�re og genkendelige, s�som familien og dens daglige rutiner, boliger, t�j, mad, indk�b, skoler, dyr, interesser, fritid, ferier og h�jtider. De fleste af emnerne giver umiddelbart mulighed for at drage sammenligninger til egne forhold. B�de tekst- og billedmaterialer, herunder video, b�r afspejle den engelsktalende verdens kulturer. Elementer fra engelsksproget b�rnekultur inddrages, f.eks. sange, rim og remser, lege, danse, spil og fort�llinger.


2. forl�b: 5. til 7. klassetrin

Sproget som et anvendeligt kommunikationsmiddel er i centrum. Indholdet b�r omfatte en variation af aldersrelevante emner, tekster og aktiviteter.


Kommunikative f�rdigheder

Eleverne skal arbejde med:

 • lyttef�rdighed, blandt andet med forskellige varianter af britisk og amerikansk engelsk
 • samtalef�rdighed i mange forskellige situationer, f.eks. gennem dramatiseringer, rollespil, simulationer og andre par- og gruppeaktiviteter
 • f�rdighed i at kunne give en sammenh�ngende mundtlig fremstilling, f.eks. i form af korte redeg�relser og referater
 • at uddrage informationer fra forskellige typer af billedtekster, f.eks. illustrationer, plakater, collager, tegneserier, video og andre elektroniske medier
 • l�sef�rdighed ved brug af forskellige teksttyper inden for sk�nlitteratur og sagprosa, f.eks. fort�llinger, sangtekster, drama, annoncer, brochurer og opskrifter
 • skrivef�rdighed, s� de kan formulere sig mere sammenh�ngende og give udtryk for fantasi og oplevelser, f.eks. i form af breve, beskrivelser og meddelelser.
 • At lave skriftlige afleveringer fra 7. klasse.


Sprog og sprogbrug

Arbejdet med at udbygge ordforr�det er v�sentligt. Der arbejdes med de omr�der inden for udtale, rytme, intonation, stavning og grammatik, som har st�rst betydning for, at kommunikationen lykkes.

Der arbejdes med centrale grammatiske omr�der, f.eks. ordklasser, ordstilling, kongruens, verbernes former og funktioner, samt retstavning.


Sprogtilegnelse

Eleverne skal arbejde med:

 • strategier, der fremmer mundtlig kommunikation, f.eks. omskrivning ved hj�lp af andre ord
 • lyttestrategier
 • l�sestrategier, herunder skimning og skanning
 • skriveprocessen og dens faser: f�rskrivning, nedskrivning, bearbejdning og anvendelse, f.eks. ved hj�lp af elektronisk tekstbehandling
 • anvendelse af ordb�ger og andre hj�lpemidler.

Eleverne styrker deres sprogtilegnelse ved at ops�ge og udnytte de muligheder, der er for at bruge engelsk b�de i og uden for skolen.


Kultur- og samfundsforhold

Eleverne skal arbejde med kultur og levevilk�r i engelsktalende lande. Hovedv�gten l�gges fortsat p� Storbritannien og USA. Valg af emner udvides fra det n�re og genkendelige til ogs� at omfatte f.eks.. fritidsliv, natur samt geografiske og historiske forhold i engelsktalende lande. De fleste af emnerne b�r give mulighed for at drage sammenligninger til egne forhold. Forskellige teksttyper fra engelsksproget ungdomskultur inddrages, f.eks. musik, blade, film og tv-serier. Der arbejdes med kortere sk�nlitter�re tekster, som kan give eleverne en mere nuanceret forst�else af menneskelige relationer og kulturforhold. Eleverne b�r f� mulighed for at komme i kontakt med andre, hvor brugen af engelsk er en reel n�dvendighed, f.eks. gennem skolekontakt, elektronisk post, pennevenner eller m�de med udl�ndinge i og uden for skolen.


3. forl�b: 8. til 9. klassetrin

Sproget som et kommunikationsmiddel er i centrum med �gede forventninger til en forholdsvis pr�cis og nuanceret brug af og bevidsthed om sproget. Eleverne skal have mulighed for at m�de et stort udbud af alderssvarende tekster, emner og aktiviteter. De arbejder efterh�nden mere selvst�ndigt og med st�rre grad af medansvar og medbestemmelse.


Kommunikative f�rdigheder

Eleverne skal arbejde med:

 • lyttef�rdighed gennem m�det med engelsk brugt som modersm�l i forskellige regionale og sociale varianter og som internationalt kommunikationsmiddel
 • mundtlig sprogf�rdighed, f.eks. gennem referater, freml�ggelser og foredrag samt ved at tage del i samtaler, diskussioner og debatter, efterh�nden ogs� om mere abstrakte emner
 • l�sning og bearbejdning af forskellige typer af tekster s�som nyhedstekster, reklamer, noveller, digte, sangtekster m.v.
 • forskellige medier og informationskilder, f.eks. databaser, tidsskrifter og leksika
 • at skrive l�ngere sammenh�ngende tekster f.eks. i form af redeg�relser, fort�llinger og debatindl�g, hvor indhold og stil s�ges afpasset efter l�ser og form�l
 • forskellige pr�sentationsformer, f.eks. redeg�relser og dramatiseringer eller pr�sentation ved hj�lp af plancher, lydb�nd, video og computer.


Sprog og sprogbrug

Eleverne udvikler deres sproglige bevidsthed for at kunne benytte sproget relevant i forhold til situationen, f.eks. i overensstemmelse med g�ngse sociale omgangsformer i engelsktalende lande.

Der arbejdes med forskelle p� tale- og skriftsprog.

I forbindelse med skrevne tekster arbejdes der med teksternes opbygning, sammenh�ng og disponering.

Arbejdet med et pr�cist og varieret ordforr�d udvides i takt med de emner og situationer, som undervisningsindholdet kr�ver. Der arbejdes med de synonymer, faste vendinger og visse kulturbundne udtryk, der oftest giver anledning til misforst�elser.

Der arbejdes med centrale grammatiske omr�der, f.eks. ordklasser, kongruens, ordstilling, verbernes former og funktioner, pronominer, retstavning og tegns�tning.

Stileaflevering. Skriftlig karakter i karakterbogen.


Sprogtilegnelse

Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de tilegner sig engelsk. Dette sker blandt andet ved at de ops�ger og udnytter de muligheder,der er for at bruge engelsk i og uden for skolen.

Eleverne skal arbejde med:

 • strategier der fremmer mundtlig kommunikation
 • l�se- og lyttestrategier i forbindelse med tekstarbejde og informationss�gning
 • skriveprocessen og dens faser, f.eks. ved hj�lp af elektronisk tekstbehandling
 • ordb�ger, grammatiske oversigter og andre hj�lpemidler.


Kultur og samfundsforhold

Eleverne udbygger deres viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Sammenligninger med danske forhold indg�r naturligt i dette arbejde.

Emneomr�derne kan f.eks. v�re unges levevilk�r, medier, skoleliv, fritidsliv, arbejdsliv, natur og milj� samt aktuelle problemstillinger.

I arbejdet kan inddrages historiske og geografiske perspektiver for at belyse nutidige kultur- og samfundsforhold.

Forskellige teksttyper fra engelsksproget ungdomskultur inddrages, f.eks. tidsskrifter, musiktekster, film og tv.

Der arbejdes med sk�nlitteratur, som kan give eleverne indsigt i levevilk�r, v�rdier og normer i engelsktalende lande.

Eleverne b�r f� mulighed for at komme i kontakt med andre, hvor brugen af engelsk er en reel n�dvendighed, f.eks. gennem skolekontakt, elektronisk post, studieture, udvekslingsrejser eller m�de med udl�ndinge i og uden for skolen.


4. forl�b: 10. klassetrin

Sproget som kommunikationsmiddel er i centrum, og der stilles �gede forventninger til en pr�cis og nuanceret brug af og bevidsthed om sproget. Undervisningens emner og aktiviteter b�r tilgodese en st�rre modenhed i elevgruppen og samtidig l�gge op til, at eleverne arbejder med en h�jere grad af selvst�ndighed og fordybelse.

Kommunikative f�rdigheder

Eleverne skal arbejde med:

 • lyttef�rdighed gennem m�det med engelsk brugt som modersm�l i forskellige nationale og sociale varianter samt som internationalt kommunikationsmiddel
 • mundtlig sprogf�rdighed, f.eks. gennem referater, freml�ggelser og foredrag samt ved at tage del i samtaler, diskussioner og debatter, ogs� om mere abstrakte emner.
 • l�sning og bearbejdning af tekster af stadigt stigende sv�rhedsgrad og af forskellige typer s�som nyhedstekster, reklamer, noveller, digte, sangtekster m.v.
 • selvst�ndig brug af forskelligartede medier og informationskilder. F.eks. databaser, tidsskrifter og leksika
 • at skrive l�ngere sammenh�ngende tekster, f.eks. redeg�relser, fort�llinger og debatindl�g, hvor indhold og stil s�ges afpasset efter l�ser og form�l, og hvor der sigtes mod den st�rst mulige grad af sproglig variation og pr�cision
 • formidling af budskaber ved hj�lp af forskellige pr�sentationsformer, som er afpasset efter situationen, f.eks. redeg�relser og dramatiseringer eller pr�sentationer ved hj�lp af plancher, lydb�nd, video og computer


Sprog og sprogbrug

Eleverne udvikler deres sproglige bevidsthed for at kunne benytte sproget relevant i forhold til situationen, f.eks. i overensstemmelse med g�ngse sociale omgangsformer i engelsktalende lande.

Der arbejdes med forskelle i tale- og skriftsprog. I forbindelse med skrevne tekster arbejdes der med teksternes opbygning, sammenh�ng og disponering. Ligeledes arbejdes der med karakteristiske tr�k ved forskellige teksttyper, f.eks. breve, samt berettende, beskrivende og argumenterende tekster.

Eleverne arbejder med et pr�cist og varieret ordforr�d. V�sentlige forskelle mellem britisk og amerikansk engelsk inddrages.

Der arbejdes med centrale grammatiske omr�der, fx ordklasser, kongruens, ordstilling, verbernes former og funktioner, pronominer, retstavning og tegns�tning. Arbejdet med grammatik integreres s� vidt muligt i s�vel tekstarbejde som i mundtlig og skriftlig fremstilling.


Sprogtilegnelse

Eleverne styrker deres bevidsthed om, hvordan de bedst tilegner sig engelsk. Dette sker blandt andet ved, at de ops�ger og udnytter de muligheder, der er for at bruge engelsk i og udenfor skolen. Elevernes erfaringer fra arbejdet med andre fremmedsprog inddrages.

Eleverne skal arbejde med:

 • strategier, der fremmer mundtlig kommunikation
 • l�se- og lyttestrategier i forbindelse med tekstarbejde og informationss�gning
 • skriveprocessen og dens faser, f.eks. ved hj�lp af elektronisk tekstbehandling
 • ordb�ger, grammatiske oversigter og andre hj�lpemidler.


Kultur- og samfundsforhold

Eleverne udbygger deres viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, herunder forskelle og ligheder mellem de fremmede kulturer og egen kultur. Emneomr�derne kan f.eks. v�re: uddannelse og erhverv, sociale og samfundsm�ssige problemstillinger, milj�sp�rgsm�l, minoriteter og menneskerettigheder.

I arbejdet kan inddrages historiske og geografiske perspektiver for at belyse nutidige kultur- og samfundsforhold.

Forskellige teksttyper fra engelsksproget ungdomskultur inddrages, f.eks. tidsskrifter, musiktekster, film og tv. Der arbejdes med sk�nlitteratur og sagprosa, som kan give eleverne indsigt i levevilk�r, v�rdier og normer i engelsktalende lande.

Eleverne b�r f� mulighed for at komme i kontakt med andre, hvor brugen af engelsk er en reel n�dvendighed, f.eks. gennem skolekontakt, elektronisk post, studieture, udvekslingsrejser eller m�de med udl�ndinge i og uden for skolen.


Trinm�l for faget Engelsk
Efter 4. klassetrin

Kommunikative f�rdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • forst� s�tninger og udtryk anvendt i forbindelse med n�re og genkendelige emner som familie og dagligdag, skole, dyr, fritid, ferier og h�jtider
 • f�lge med i udvalgte lyd- og billedmedier p� engelsk om genkendelige emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om
 • svare p� enkle sp�rgsm�l om sig selv, familie, fritid og skole
 • deltage i sproglege og sm� rollespil
 • l�se korte, sprogligt helt enkle tekster om dagligdags emner
 • udnytte b�nd- og billedst�tte i forbindelse med l�sning
 • finde informationer i let tilg�ngelige sagtekster
 • skrive enkle ord, udtryk og s�tninger inden for n�re og genkendelige emner som familie og interesser.


Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • have et grundl�ggende ordforr�d til at kunne forst� og tale med om n�re og genkendelige emner
 • udtale de engelske ord, der arbejdes med
 • kende til ental og flertal
 • fornemme ud fra tekst og sammenh�ng, om noget foreg�r nu, f�r eller i fremtiden
 • stave enkle ord og udtryk.


Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • turde udtrykke sig p� engelsk, selv om den sproglige form�en ikke sl�r til
 • udnytte nogle af de muligheder, der er for at ops�ge engelsk uden for skolen
 • anvende enkle kommunikationsstrategier, f�rst og fremmest bede om hj�lp til at udtrykke sig og anvende kropssprog og mimik
 • have mod p� at g�tte i forbindelse med forst�else af lytte- og l�setekster
 • indg� i pararbejde og sammen med partneren selvst�ndigt udf�re en opgave eller en kommunikationsleg.


Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • kende til kultur og levevilk�r i Storbritannien og USA inden for emner som familie, skole, dyr, interesser, fritid, ferie og h�jtider
 • give enkle eksempler p� forskelle mellem engelsksproget kultur og egen kultur
 • kende til eksempler p� engelsksproget b�rnekultur, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fort�llinger.


Efter 7. klassetrin

Kommunikative f�rdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • forst� tilstr�kkeligt for at kunne udf�re almindelige handlinger i dagligdags situationer
 • forst� hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner
 • stille sp�rgsm�l og udveksle informationer og ideer inden for kendte og centrale emner og situationer
 • fremf�re et rollespil for tilskuere
 • pr�sentere et forberedt emne i form af planche, lyd- og billedmedieproduktion eller rollespil
 • referere i et enkelt sprog inden for kendte emner
 • l�se enkle personlige breve, meddelelser og instruktioner fra dagligdagen
 • l�se enkle sk�nlitter�re tekster og sagprosatekster, bl.a. med st�tte i lyd- og billedmedier
 • uddrage informationer fra forskellige medier i tilrettelagte forl�b
 • udtrykke fantasi og oplevelser i et enkelt sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser.


Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • anvende almindelige omgangsformer p� engelsk
 • anvende et centralt ordforr�d inden for n�re og genkendelige emner
 • anvende omskrivninger, n�r ordforr�det ikke er tilstr�kkeligt
 • udtale sproget, s� det er umiddelbart forst�eligt
 • anvende en viden om centrale grammatiske omr�der, is�r ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hj�lp af verbernes former, n�r fokus er p� den grammatiske form
 • stave hyppigt forekommende ord.


Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • udnytte nogle af de muligheder, der er for at bruge engelsk uden for skolen
 • anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder kropssprog og mimik samt omskrive eller bede om hj�lp til at udtrykke sig
 • g�tte kvalificeret i forbindelse med lytning og l�sning
 • anvende en grundl�ggende viden om l�sestrategier, is�r skimming, skanning og l�sning efter hovedindhold
 • anvende computeren til kommunikation
 • foretage "ord til ord" opslag i en ordbog
 • udnytte en grundl�ggende viden om skriveprocessens faser
 • anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en freml�ggelse.


Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • tale med om ungdomskulturer i engelsktalende lande, f�rst og fremmest p� baggrund af arbejdet med musiktekster, blade, film, tv og internettet
 • kende til eksempler p� kulturforhold og levevilk�r i engelsktalende lande, is�r fra arbejdet med sk�nlitter�re tekster
 • drage sammenligninger mellem bl.a. h�jtider, geografiske og historiske forhold i egen og fremmed kultur
 • anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel, f�rst og fremmest i forbindelse med e-mail og samarbejdsprojekter.


Efter 9. klassetrin

Kommunikative f�rdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • forst� talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen
 • forst� hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige sociale og regionale sproglige varianter forekommer, n�r emnerne er genkendelige
 • f�lge med i og deltage i en samtale mellem flere indf�dte sprogbrugere
 • deltage uforberedt i samtaler om kendte emner
 • freml�gge et forberedt stofomr�de selvst�ndigt
 • pr�sentere et emne, alene eller sammen med andre, ved hj�lp af praktisk-musiske udtryksformer
 • redeg�re for erfaringer, f�lelser, holdninger og viden i forbindelse med samtaler og debatter om almindeligt kendte emner
 • l�se, forst� og referere hovedindholdet af skrevne tekster i dagligdags sprog inden for mange forskellige genrer og inden for genkendelige emner og problemstillinger
 • uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner og problemstillinger
 • udtrykke oplevelser, f�lelser og viden i en sammenh�ngende, skriftlig form
 • afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren, n�r der er tale om teksttyper fra dagligdagen.


Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • udtrykke sig hensigtsm�ssigt inden for almindeligt forekommende sociale omgangsformer
 • udtrykke sig uformelt mundtligt og skriftligt
 • afpasse stilen efter modtager, situation og teksttype
 • anvende en basisviden om g�ngse teksters opbygning
 • anvende et tilstr�kkeligt og forholdsvis pr�cist ordforr�d inden for g�ngse emneomr�der og problemstillinger
 • anvende synonymer eller omskrivninger, n�r ordforr�det ikke er tilstr�kkeligt
 • anvende en grundl�ggende viden om faste vendinger og kulturbundne udtryk inden for omr�der, der kan f�re til misforst�elser
 • have en udtale, der ligner britisk og amerikansk sprogtone
 • anvende viden om centrale grammatiske omr�der, is�r ordklasser, ordstilling, verbernes former og funktioner, n�r fokus er p� den sproglige form
 • anvende retstavning og tegns�tning s� pr�cist, at meningen bliver tilstr�kkelig tydelig.


Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • udnytte de muligheder, der er for at ops�ge og bruge engelsk uden for skolen
 • v�re bevidste om, hvordan de bedst tilegner sig engelsk
 • anvende kommunikationsstrategier, f�rst og fremmest at omskrive og bruge overbegreber, synonymer og lade kropssprog og mimik underst�tte utilstr�kkelig mundtlig kommunikation
 • v�lge lyttestrategier i forhold til en situation, herunder lytte efter hovedindhold og lytte efter v�sentlige detaljer
 • abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante
 • v�lge l�sestrategier i forhold til teksttype og situation, herunder at l�se for at f� oplevelse og information eller for at tilegne sig stof
 • anvende l�sestrategier, skimming og skanning, n�r store tekstm�ngder skal overskues, eller der s�ges efter information
 • udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationss�gning og kommunikation
 • anvende ordb�ger, grammatiske oversigter
 • bruge stavekontrol hensigtsm�ssigt
 • anvende og udnytte viden om skriveprocessens faser
 • gennemf�re en aktivitet individuelt og i par- og gruppearbejde
 • underst�tte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer.


Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • give eksempler p� basisviden om v�rdier og normer i engelsktalende lande med baggrund i arbejdet med sk�nlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade, film, tv og internettet
 • perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande inden for emner som skole, livsstil, forbrug, fritids- og arbejdsliv og aktuelle problemstillinger
 • benytte informationer fra engelsksprogede kilder
 • belyse en sag fra flere sider i forbindelse med freml�ggelse af et emne eller i en debat
 • anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i m�det med udl�ndinge, p� rejse og ved brug af e-mail.


Efter 10. klassetrin

Kommunikative f�rdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • forst� talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen
 • forst� hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige sociale og regionale sproglige varianter forekommer, n�r emnerne er genkendelige
 • f�lge med i film, hvor talen pr�ges af slang og faste vendinger
 • f�lge med i og deltage i en samtale mellem flere indf�dte sprogbrugere
 • deltage uforberedt i samtaler om kendte emner
 • freml�gge et forberedt stofomr�de selvst�ndigt
 • pr�sentere et emne, alene eller sammen med andre, ved hj�lp af forskellige praktisk-musiske udtryksformer, bl.a. multimediepr�sentation
 • redeg�re for erfaringer, f�lelser, holdninger og viden i forbindelse med samtaler og debatter om almindeligt kendte emner
 • l�se, forst� og arbejde selvst�ndigt med hovedindholdet af skrevne tekster inden for mange forskellige typer af tekster, n�r disse er forfattet i et dagligdags sprog
 • uddrage, vurdere og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner og problemstillinger
 • udtrykke oplevelser, f�lelser og viden i en sammenh�ngende skriftlig form
 • afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren
 • anvende stilistiske virkemidler inden for dagligdags genrer, f�rst og fremmest brevskrivning, beretning og debatindl�g.


Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • udtrykke sig hensigtsm�ssigt inden for g�ngse sociale omgangsformer
 • udtrykke sig uformelt mundtligt og skriftligt
 • afpasse stilen efter modtager, situation og teksttype
 • anvende en basisviden om almindeligt forekommende teksters opbygning
 • anvende et tilstr�kkeligt og pr�cist ordforr�d inden for g�ngse emneomr�der og problemstillinger
 • anvende synonymer eller omskrivninger, n�r ordforr�det ikke er tilstr�kkeligt
 • anvende en grundl�ggende viden om faste vendinger og kulturbundne udtryk samt kendskab til almindelige omgangsformer, s� misforst�elser undg�s
 • have en udtale og intonation, der ligner britisk og amerikansk sprogtone
 • anvende viden om centrale grammatiske omr�der, is�r ordklasser, ordstilling, verbernes former og funktioner, n�r fokus er p� den sproglige pr�cision
 • anvende retstavning og tegns�tning s� pr�cist, at meningen bliver tilstr�kkelig tydelig.


Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • udnytte de muligheder, der er for at ops�ge og bruge engelsk uden for skolen
 • v�re bevidste om, hvordan de bedst tilegner sig engelsk
 • anvende kommunikationsstrategier, f�rst og fremmest at omskrive og bruge overbegreber, synonymer og lade kropssprog og mimik underst�tte utilstr�kkelig mundtlig kommunikation
 • v�lge lyttestrategier i forhold til en situation, herunder lytte efter hovedindhold og lytte efter v�sentlige detaljer
 • abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante
 • v�lge l�sestrategier i forhold til teksttype og situation, herunder at l�se for at f� oplevelse og information eller for at tilegne sig stof
 • v�lge og anvende l�sestrategier, bl.a. skimming og skanning
 • udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationss�gning og kommunikation
 • anvende ordb�ger og grammatiske oversigter
 • bruge stavekontrol hensigtsm�ssigt
 • anvende og udnytte viden om skriveprocessens faser
 • udarbejde et produkt p� engelsk
 • v�lge arbejdsform i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave
 • underst�tte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer.


Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og f�rdigheder, der s�tter dem i stand til at

 • give eksempler p� v�rdier og normer i engelsktalende lande fra arbejdet med sk�nlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade og medier
 • perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande, inden for emner som uddannelse og erhverv samt sociale og samfundsm�ssige problemstillinger
 • benytte og vurdere informationer fra engelsksprogede kilder
 • belyse et emne fra flere sider, bl.a. i forbindelse med freml�ggelse og i en debat
 • anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i m�det med udl�ndinge, p� rejse og ved brug af e-mail.