logo-2.png

UNDERVISNINGSPLAN FOR BIOLOGI

Formål

Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om milj� og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenh�nge.

Stk.2. Undervisningen skal i videst mulige omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, unders�gelser og opfattelser samt s�ge at fremme deres gl�de ved naturen og lyst til at besk�ftige sig med biologiske emner og problemstillinger.

Stk.3. Elevernes ansvarlighed overfor natur og milj� skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlemuligheder i forhold til menneskets samspil med naturen.


L�seplan

Som udgangspunkt skal faget biologi i h�j grad k�res parallelt med fysik/kemi, og der l�gges s�ledes op til et t�t samarbejde mellem de to implicerede l�rere. De to fag skal supplere hinanden og eleverne skal i h�jere grad opleve den sammenh�ng, der er i de to naturvidenskabelige fag. Dette skulle bla. styrke eleverne i udformningen af den synopsis, der senere skal danne udgangspunkt for deres fysik/kemieksamen.


7. klassetrin

1. tema: Et naturomr�de - det �bne land

2. tema: Grundlag for liv

3. tema: Sundhed og livsstil

4. tema: Anvendt biologi - prim�re erhverv

5. tema: Milj�problemer

6. tema: V�domr�de - stillest�ende vand


1.tema: Et naturomr�de - det �bne land

Form�l: Kendskab til dansk natur, arbejde med v�sentlige biologiske principper og lovm�ssigheder.

Indhold: Almindelige plantearter, karakterplanter, planters bygning og tilpasning, fr�spredning, formeringsstrategier.

Almindelige sm�dyr, insekters bygning og formering, nedbrydere.

Tr�er og buske i omr�det, vedplanters morfologi, bladmosaik, sprednings- korridorer, landskabs�stetik (naturpleje)

St�rre dyr og fugle, tilpasning til levested (bygning, fourageringsadf�rd, formering m.m.), territorier, spor, overvintring, fugles tilpasning til livet i luften.

K�rfaktorer, mikroklima, vind og l�, temperatur, fugtighed og nedb�r, lys, surhedsgrad.

Plante�der, rovdyr, f�dek�de, f�denet, f�depyramide, �kologisk niche, bestandssvingninger, artsdiversitet.


2. tema: Grundlag for liv

Form�l: Kendskab til grundlaget for liv, livsytringer (generalisationer), l�re laboratorieteknikker, naturvidenskabelig arbejdsmetode.

Indhold: Levende celler fra planter og dyr.

Livsytringer - tegn p� liv, irritabilitet, n�ringsoptagelse, stof- og energioms�tning, v�kst, betingelser for liv.

Stofkredsl�b (vand, kulstof, kv�lstof),

energi og energihusholdning, livscyklus og formeringsstrategier.


3. tema: Sundhed og livsstil

Form�l: N�dvendig viden som baggrund for bevidstg�relse og kvalificering af valg i relation til liv, livsstil og sundhed.

Indhold: Kost, ford�jelse, skelet, muskler, kredsl�b, affaldsstoffer, motion.

Styring og regulering, nervesystemet, hormoner, pubertet, seksualitet.

Immunsystemet, smitte, sygdomsforebyggelse (HIV,AIDS og klamydia), medicinbrug, stimulanser, misbrug.

Sanserne, se, h�re, lugte, smage, f�le.

Bo- og arbejdsmilj�, materialer, indeklima, sidde-, l�fte-, og arbejdsstillinger.


4. Tema: Anvendt biologi - prim�re erhverv

Form�l: Indsigt i danske erhverv, som baserer produktionen p� biologisk viden, problemfelter i relation hertil.

Indhold: Dyrehold, burh�ns/fritg�ende h�ns, burgrise/fritg�ende grise, husdyradf�rd/naturlige behov. Avl og for�dling, kyllinger, svin, kv�g, korn, kartofler, tomater osv., k�nnet/uk�nnet formering, kloning, gensplejsning, udv�lgelse.

Bioteknikker, stiklingsformering.

Monokulturer, bek�mpelse af skadelige dyr og planter, resistensproblemer.

G�dningsstoffer, overg�dskning, grundvand, eutrofiering, vandmilj�plan.

Industriel landbrugsproduktion, �kologisk landbrugsproduktion, energiregnskaber, forbrugervalg.


5. Tema: Milj�problemer

Form�l: Sk�rpe bevidstheden om betydningen af menneskets indgreb i naturen, samt vores handlemuligheder.

Indhold: Landbrug, skovbrug, monokulturer.

Produktionsskov, naturskov, regnskov.

Gr�ssteppe, �rkendannelse.

Truede arter - f.eks. odderen, den gr�nlandske hav�rn.

Forbrug og mode, illegal handel.


6. Tema: V�domr�de - stillest�ende vand

Form�l: Kendskab til almindelig dansk naturtype, v�sentlige biologiske principper og lovm�ssigheder, naturforvaltning.

Indhold: Planter, tilpasning til levested. Plankton, alger, sigtedybde, n�ringssalte, �rsvariation, begr�nsende faktorer, eutrofiering, biomasse-pyramide, giftige alger. Biologisk vandkvalitetsbed�mmelse, akvarium, tilpasning ( f�de, levested, �nding, �kologisk niche).

Fugle, adf�rd, territorier.

Krybdyr og Padder, tilpasninger, fredningsbestemmelser, spredningsmuligheder i landskabet.

Rene og eutrofierede v�domr�der, artssammens�tning, naturforvaltning, biomanipulation.


8. klassetrin

1. tema: Evolution

2. tema: Genetik

3. tema: Anvendt biologi - biologisk produktion m.m.

4. tema: Milj�problemer

5. tema: B�redygtig udvikling

6. tema: Skoven - menneskeskabt natur


1. tema: Evolution

Form�l: Pr�sentation af naturvidenskabelige forklaring p� livets opst�en og udvikling.

Indhold: Livets opst�en og udvikling, cellen, DNA, gener, proteinsyntese, stofopbygning ( kulhydrater, fedtstoffer, proteiner ).

Artsdannelse og udvikling.

Hvad styrer evolutionen, konvergent og divergent udvikling, mutationer, resistensproblemer, mennesket som "indgriber" i evolutionen.

Plante- og dyrerigets udvikling.

Menneskets udvikling.


2. tema: Genetik

Form�l: Viden om cellens grundl�ggende funktioner og styring af denne, viden om arvelighed og problemstillinger i relation til dette.

Indhold: Cellen, cellens opbygning og funktion, encellede og flercellede organismer.

K�nsbestemmelse og forplantning, kropsceller, k�nsceller, celledeling, befrugtning.

Fosterudvikling hos mennesket, fosterdiagnostik, barnl�shed.

Arvelighed og for�dling, Mendels love, mutationer, hybridisering, udv�lgelse, kloning, kim�rer.

Anvendt genetik, arvelige sygdomme, sygdomsbek�mpelse, medicinfremstilling, hormoner, p�virkning af str�ling og kemiske stoffer.


3. tema: Anvendt biologi - biologisk produktion m.m.

Form�l: Viden om biologiens anvendelse i industriel produktion, etiske, moralske og samfundsm�ssige aspekter i relation hertil.

Indhold: Mikrobiologi, svampe, bakterier, vira, vaccine, serum, antibiotika.

Industriel produktion ved hj�lp af for�dlede mikroorganismer, �l, vin, m�lkeprodukter, o.s.v.

Genteknologiens anvendelse i produktionen, enzymer (funktion, anvendelse), DNA og manipulation af DNA, gensplejsning, anvendelse i industriel produktion.

Gensplejsning af planter og dyr, etiske og �kologiske perspektiver.

Genteknologiens anvendelse i relation til mennesker, diagnosticering og behandling af arvelige sygdomme, genterapi, kortl�gning af det menneskelige genom, etiske, moralske og samfundsm�ssige problemstillinger i relation hertil.


4. tema: Milj�problemer

Form�l: Belyse mennesket som manipulerende og problematisk del af biosf�ren p� grund af dets teknologiske magt.

Indhold: Energiproduktionen og energistr�mme i samfundet, energibinding i varer i forbrugersamfundet.

Energiforbrug, I- og U-landes energiforbrug, problemstillinger i relation til energiforbruget, drivhuseffekt, syreregn.

Vedvarende og ikke-vedvarende energikilder.

Milj�belastende stoffer, f.eks ozonlagsproblematik.

Gr�nsev�rdier.

Affald, genbrug.

Befolkningsproblemer.


5. tema: B�redygtig udvikling

Form�l: Sk�rpe elevernes bevidsthed om begrebet b�redygtig udvikling, hvilke krav stiller det til den enkelte og f�llesskabet.

Indhold: Havet som �kosystem, generalisationer.

Parallelisering og perspektivering til andre �kosystemer og emner, som har v�ret behandlet i 7. og 8. klasse, f.eks. �rkendannelse, regnskov, monokulturer, overg�dskning, energiforbrug i I- og U-lande, forbrugsm�nstre, turisme, befolkningsproblemer.


6. tema: Skoven - menneskeskabt natur

Form�l: Bibeholde og udvikle elevernes interesse for den levende natur, styrke interessen for naturoplevelser og friluftsliv.

Indhold: Skoven som levested, k�r og tilpasninger i skoven.

Tr�er, tr�ers biologi, kimplanter, bladmosaik, lys-/skyggetr�er, konkurrence, symbiose med svampe, frugter og fr�, formeringsstrategier.

Urter, for�rsplanter, tilpasning, formering, spredningsstrategier, overvintringsformer, �kologisk niche.

Oms�tning, nedbrydning, bakterier, svampe, mikrodyr, st�rre dyr, tilpasning, stofskifte, ensvarm/vekselvarm gnaver, dr�vtygger, populationer, regulering.

Fugle, tilpasning, stemmer, sang, territorier, redemuligheder, kulturskov/naturskov.

Abiotiske faktorer, betydning for planter og dyr, flersidig skovdrift.


9. klassetrin

1. tema: Et naturomr�de - rindende vand

2. tema: Stimulanser - Rygeheroin, hash, speed

3. tema: Psykiatri


1. Tema: Et naturomr�de - rindende vand

Form�l: at gennemf�re en systematisk bio/kemisk analyse af et vandl�b med efterf�lgende forureningsbestemmelse.

Indhold: Planter, tilpasning, biologisk bed�mmelse.

Dyr, biologisk bed�mmelse, tilpasning, �kologisk niche.

Vandl�bsregulering og -restaurering, samt vandl�bets omgivelser. Str�mhastighed, vandets udseende og lugt, bundforhold.

M�ling p� indhold af ilt, organisk stof, fosfat, nitrat, pH, urinvejs- og tarmbakterier.

Spildevandsudledning og rensningsanl�g.


2. Tema: Stimulanser - Rygeheroin, hash, speed

Form�l: N�dvendig viden som baggrund for bevidstg�relse og kvalificeret stillingtagen til n�vnte stimulanser.

Indhold: Fremstilling, rusvirkning, forgiftning, abstinenser, fysisk og psykisk afh�ngighed, legemlige helbredsskader, psykiske skader, social marginalisering, risikoadf�rd.


3. Tema: Psykiatri

Form�l: At stifte bekendtskab med de mest almindelige psykiske sygdomme m.h.t. symptomer, �rsager, behandlingsmuligheder.

Indhold: Psykoser, maniodepressiv, paranoia, skizofreni, traume, autisme og gr�nsepsykose.

Neuroser, fobier, angst-, tvangs- og hysteriske neuroser. Karakterafvigelser.


10.klassetrin

�rsopgave i selvvalgt emne

Form�l: at anvende biologiske teorier og forklaringer p� komplekse problemstillinger evt. hentet fra l�seplanens 14 temaer.

Vi har udvalgt f�lgende overemner:

  • Menneske og sundhed
  • Erhverv baseret p� den levende natur
  • Milj�problemer

- der skal eksemplificeres gennem f�lgende underemner

  • Landbrug (konventionelt/�kologisk, jord til bord)
  • Vand (rensning, resurser)
  • Den politiske forbruger