logo-2.png

FUNDATS FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

- MARIE MØRKS SKOLE

I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

§ 1.

Skolens navn er ”Den selvejende institution Marie Mørks Skole”. Skolen er oprettet den 2. september 1895.

Stk. 2. Skolens hjemsted er Hillerød Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Milnersvej 1, 3400 Hillerød.

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR- nr.: 4390 6011.


II. SKOLENS FORMÅL

§ 2.

Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og i den forbindelse at formidle solide kundskaber til skolens elever.

Stk. 3. Skolens mål er at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre med forståelse for dansk kultur og samfundsudvikling og med kendskab til internationale forhold, samt at bibringe dem respekt for andres meninger og at styrke deres ansvars- og pligtfølelse.


III. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER

§ 3.

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift - herunder forvaltningen af de statslige tilskud - er i overensstemmelse med skolens fundats og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen), idet det bemærkes at samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges i henhold til reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år i hvilken periode de er uafsættelige. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Hvert år vælges en suppleant valgt af forældrekredsen, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere repræsentanter træder ud af bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske, og kan i øvrigt fortsætte i bestyrelsen, selvom de ikke har børn på skolen, indtil bestyrelsesmedlemmets valgperiode udløber.

Stk. 6. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet, jf. § 3, stk.14, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt fra resten af perioden.

Stk. 7. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 8. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de ansatte samtidig er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse, d.v.s. forstander og inspektør, samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen, bortset fra de tilfælde, hvor der i nærværende vedtægt er tillagt forældrekredsmødet kompetencer.

Stk. 10. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem, idet dog rejseudgifter o.l. godtgøres efter regning.

Stk. 14. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne i § 5 stk. 6 i Lov om friskoler og private grundskoler og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler for at være medlem af bestyrelsen.

Stk. 15. For bestyrelsen, lederen, den eller de valgte tilsynsførende og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 16. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne ved personlig fremmøde er tilstede. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 20 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 17. Bestyrelsen skal føre en protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 18. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Stk. 19. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk. 20. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for.

Stk. 21. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jfr. dog § 3, stk. 2, § 10, stk. 1 og § 11, stk.2.


IV. REGNSKAB M.V.

§ 4

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Stk. 6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.


V. Vedr. FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V.

OG FORÆLDREKREDSMØDE

§ 5

Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen.

Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 3. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen. hvorved bemærkes, at forældremyndighedshavere altid har ret til at udøve deres rettigheder, uanset om de er optaget på listen.

Stk. 4. Ved skolens forældrekredsmøder og ved valg af tilsynsførende har hver indehaver af forældremyndigheden, uanset antallet af de børn, de har i skolen, en stemme.

§ 6

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.

Stk. 2. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.

Stk. 3. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

§ 7

Ordinært forældrekredsmøde afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af maj måned. Forældrekredsmødet indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.

4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, jfr. § 3, stk. 3 og 4.

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Stk. 2. Når der på et forældrekredsmøde skal vælges bestyrelsesmedlemmer og valg af tilsynsførende, skal det tydeligt fremgå, at der i givet fald er tale om to valg, ligesom bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der bestemmer.

Stk. 3. På forældrekredsmøder, hvor der vælges tilsynsførende jfr. § 6, stk. 1, suppleres dagsordenen med følgende punkter:

1. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 4 år) for skolens tilsynsførende.

2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen.

3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter.

4. Valg af tilsynsførende.

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære forældrekredsmøde, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før forældrekredsmødet. Indkomne forslag henligger på skolens kontor til eftersyn efter udløbet af 8 dages fristen.

Stk. 5. Der kan ikke meddeles fuldmagt til stemmafgivning ved forældrekredsmødet, idet der dog ved valg af tilsynsførende og valg af samtlige bestyrelsesmedlemmer kan gives fuldmagt til den, man har fælles forældremyndighed med.

Stk. 6. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Forældrekredsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 11, stk. 2.

Stk. 7. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på forældrekredsmøder.

Stk. 8. Der skal føres protokol over det på forældrekredsmøder vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 9. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.

Stk. 10. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og tilsynsførende kan hver forældremyndighedsindehaver afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende til det besluttede højeste antal tilsynsførende.

Stk. 11. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk.12. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og tilsynsførende kan finde sted.

Stk. 13. Ekstraordinært forældrekredsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinært forældrekredsmøde skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 2 medlemmer af bestyrelsen eller 50 medlemmer af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinært forældrekredsmøde.

Stk. 14. Forældrekredsmødets kompetencer er anført i § 3, stk. 3, § 3, stk. 4, § 6, § 7, § 10, stk. 1 og § 11, stk. 2.


VI. SKOLENS DRIFT

§ 8

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.


VII. TEGNINGSRET

§ 9

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. Ved køb salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.

Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.


VIII. ÆNDRING AF SKOLENS FUNDATS

§ 1

Ændring af skolens fundats kræver:

A. Vedtagelse af den samlede bestyrelse med 2/3 majoritet, jf. §3 stk 19.

B. Vedtagelse på et møde i forældrekredsen med 2/3 majoritet af afgivne stemmer jf. § 7 stk. 6.

Stk. 2. Skolens fundats samt fremtidige fundatsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.


IX. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN

§ 11

I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 19.

Stk. 2. Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer forældrekredsen efter forudgående indstilling fra bestyrelsen med 2/3-dels flertal af samtlige bestyrelsesmedlemmer beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslaget om nedlæggelse kræves vedtagelse på et møde i forældrekredsen med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, skal den nedlægges.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere hele forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen vedtægten.


Ovenstående fundats er enstemmigt tiltrådt af bestyrelsens medlemmer på et bestyrelsesmøde den 11. oktober 2005.

bestyrelsesformand
Ida Faxholt
Christian de Jonquières
Birgitte Schack

Næstformand
Jesper Brask
Michael Hoeck
Mogens Jørgensen

Ovenstående fundats er enstemmigt tiltrådt på forældrekredsmødet den 9.. november 2005 og efterfølgende godkendt af Undervisningsministeriet den 11. april 2006.

Dirigent
Michael Keldsen

17.maj 2006 var datoen for offentliggørelsen på hjemmesiden