logo-2.png

SKOLENS TILSYNSFØRENDE

Grundlovens §76 fastslår, at der i Danmark er undervisningspligt, men ikke skolepligt. For at undervisningspligten kan siges at være opfyldt, skal barnet have modtaget en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

For at sikre, at dette krav er opfyldt på Marie Mørks Skole er skolens forældrekreds gennem friskolelovens §9 pålagt at vælge en ekstern person til at føre tilsynet. Marie Mørks Skole har valgt at lade Bente Bøttger føre tilsynet.

Bente Bøttger gik på pension med udgangen af 2009 efter 15 år som leder af Stenløse Privatskole.

I sit lange skoleliv har hun været lærer både i folkeskolen på Fyn og i den private skole i Frederikssund - og leder i folkeskolen i Hvidovre og i den private skole i Stenløse.

Denne brede erfaring giver en god baggrundsviden for at fungere som tilsynsførende. Bente Bøttger er desuden certificeret af Skolestyrelsen til at være tilsynsførende.

Tilsynet vil blive gennemført ved 4 årlige besøg på skolen, ved samtaler med skolens leder og ansatte samt ved gennemgang af elevernes prøvebeviser og andre relevante dokumenter.

Besøgene vil hen over året omfatte stort set alle klassetrin og stort set alle fag samt en række af skolens andre aktiviteter.

Efter hvert besøg udarbejdes en lille delrapport.

Det er lovgivningsmæssigt den tilsynsførendes opgave

  • At føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.
  • At sikre, at det samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  • At føre tilsyn med, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
  • At sikre, at undervisningssproget er dansk.
  • At drøfte indholdet af undervisningsplanerne med ledere og lærere.
  • At vurdere undervisningsmaterialets faglige og pædagogiske kvalitet.

Med udgangspunkt i den tilsynsførendes observationer og delrapporterne udarbejdes en skriftlig tilsynserklæring, der fremlægges for skolens bestyrelse og forældrekreds i forbindelse med det årlige forældrekredsmøde, ligesom tilsynserklæringen også er offentliggjort på skolens hjemmeside.