logo-2.png

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

På Marie Mørks Skole

1.

Bestyrelsens konstituering

1. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter hvert forældrekredsmøde med henholdsvis formand og næstformand. (Fundatsens 3, stk. 10, 1. pkt

2.

Bestyrelsesmøderne

1. Skolens ledelse, forstanderen og skoleinspektøren samt endvidere bestyrelsessuppleanten, deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

2. Lærerrådsformanden samt skolens regnskabsfører deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

3. Bestyrelsen afholder ordinære møder efter formandens nærmere indkaldelse, sædvanligvis 5 gange om året. De ordinære møder tilstræbes fastlagt på det første bestyrelsesmøde efter forældrekredsmødets afholdelse.

4. Bestyrelsen afholder herudover møde, når formanden skønner det nødvendigt, eller når det med angivelse af spørgsmål, der ønskes behandlet, forlanges af et bestyrelsesmedlem eller af skolens forstander.

5. Formanden foranlediger, at der gennem forstanderen - og i dennes fravær - skoleinspektøren, indkaldes til bestyrelsesmåder så vidt muligt med en uges varsel. Samtidig med indkaldelsen skal bestyrelsen have tilsendt dagsorden for mødet samt - i det omfang det er muligt og nødvendigt - regnskabs- og bilagsmateriale. Det undgås så vidt muligt, at væsentligt materiale først udleveres på møderne.

6. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne, herunder forhandlinger og afstemninger.

7. Formanden drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol, der føres af skoleinspektøren og/eller andre, som bestyrelsen måtte delegere hertil. Efter hvert møde rundsendes der et udkast til protokol, der i forvejen er godkendt af formanden og forstanderen, med henblik på godkendelse og underskrivelse på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Ethvert bestyrelesmedlem har ret til at få sin afvigende mening ført til protokols.

3.

Bestyrelsens beslutningsdygtighed

1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne ved personligt fremmøde er tilstede (Fundatsens 3, stk. 16).

2. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal bortset fra de i fundatsens 3, stk. 20 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. I tilfælde af stemmelighed er formandens i dennes fravær næstformandens stemme afgørende (Fundatsens 3, stk. 16).

4.

Inhabilitet

1. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende direkte eller indirekte har en særlig interesse i sagens udfald eller i øvrigt er inhabil i medfør af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. I givet fald deltager bestyrelsesmedlemmet ikke i forhandlingerne og i stemmeafgivningen f.s.v.a. den omhandlede sag.

5.

Tavshedspligt

1. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemskab af bestyrelsen, med mindre der er tale om forhold, der er bestemt til ? eller ifølge lovgivningen er underlagt ubegrænset offentlighed.

6.

Bestyrelsens formelle ansvar

1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, og er ansvarlig overfor undervisningsministeren.

2. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens forstander og skoleinspektøren. Skolens lærere i øvrigt ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra forstanderen, idet dog bestyrelsen kan bemyndige forstanderen til at ansætte og afskedige lærerne samt øvrigt personale.

3. Forstanderen ansætter og afskediger, uden at delegation er nødvendig, vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

4. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og forstanderen i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand (fundatsens 9).

5. Bestyrelsens forvaltning af det formelle ansvar, herunder fordelingen af kompetence mellem bestyrelse og skolens ledelse, er nærmere specificeret i 7.

6. Bestyrelsen har j.fr. 7 delegeret visse beføjelser til skolens ledelse. I disse forhold handler ledelsen under bestyrelsens ansvar.

7.

Bestyrelsens og ledelsens kompetence og opgaver

1. Bestyrelsen sikrer skolens formål og udvikling i overensstemmelse med skolens værdigrundlag, således som beskrevet i fundatsens 2. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens overordnede drift. Forstanderen, og i dennes fravær skoleinspektøren, forestår skolens daglige drift. Forstanderen varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Forstanderen holder bestyrelsen løbende orienteret.

2. Bestyrelsen kan, når den undtagelsesvis finder det påkrævet, og for så vidt det ikke drejer sig om forhold vedrørende den daglige pædagogiske ledelse, give retningslinier og anvisninger, som skolens forstander er forpligtet til at følge. Med respekt for denne bestemmelse henhører den daglige ledelse under forstanderen, med mindre denne anmoder om bestyrelsens stillingtagen til konkrete spørgsmål.

3. Bestyrelsen kan, efter bestyrelsens nærmere beslutning, deltage i ansættelsessamtaler. Forstanderen / skoleinspektøren forestår alle øvrige forhold vedrørende organisation, planlægning og ledelse af personalet, dog skal væsentlige dispositioner, såsom bortvisning af en lærer, i første række forelægges formanden og næstformanden til drøftelse og godkendelse. Den øvrige bestyrelse orienteres umiddelbart herefter af forstanderen om den trufne beslutning. Er formanden og næstformanden det mindste i tvivl, forelægges beslutningen bestyrelsen til godkendelse, med mindre situationen tilsiger, at der skal træffes en omgående beslutning.

4. Bestyrelsen godkender skolens time- og fagfordeling. øvrige forhold vedrørende undervisningen og den pædagogiske ledelse af skolen, der ikke er af overordnet karakter og således omfattet af 7, stk. 1-2, forestås af forstanderen, som rapporterer væsentlige forhold til bestyrelsen.

5. Forhold vedrørende SFO og den pædagogiske ledelse heraf, der ikke er af overordnet karakter og således omfattet af 7, stk. 1-2, forestås af forstanderen, som rapporterer væsentlige forhold til bestyrelsen.

6. Bestyrelsen godkender skolens budget og fastsætter skolepengenes størrelse. Forstanderen forestår udarbejdelse af forslag hertil. Forstanderen er ansvarlig for, at skolens drift gennemføres i henhold til rammerne i budgettet.

7. Forstanderen / skoleinspektøren forestår organisering af budgettering, bogføring, interne procedurer, forsikringsforhold og andet, der er relateret til en forsvarlig økonomisk drift. Forstanderen udarbejder perioderegnskaber og afvigelsesforklaringer til bestyrelsen efter behov. Forstanderen forestår regnskabsudarbejdelse, statusopgørelse, praktiske forhold vedrørende revision og andet, der relaterer sig regnskabsaflæggelsen. Forstanderen rapporterer om væsentlige forhold til bestyrelsen. Bestyrelsen godkender regnskaber m.v. og underskriver revisionsprotokollat. Væsentlige dispositioner, der ikke er specifikt godkendt i skolens budget forelægges bestyrelsen med henblik på godkendelse.

8. Forstanderen forestår forhold vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejde på skolen, og rapporterer væsentlige forhold til bestyrelsen.

9. Forstanderen varetager de opgaver bestyrelsen er pålagt i gældende overenskomster og arbejdstidsaftaler. I forbindelse med forhandling af arbejdstidsaftaler eller andre forhold, der kan have væsentlig indflydelse på skolens forhold, aftales de nærmere retningslinier på forhånd med bestyrelsen. I øvrige forhold træffer skolens forstander selv afgørelse.

10. Forstanderen forestår alt ekstern kontakt, der vedrører skolens daglige drift, herunder med kommunen og Undervisningsministeriet.

11. Forstanderen forestår relationen til skolens forældre, med mindre der er tale om spørgsmål af principiel og generel karakter eller forhold omfattet af 7, stk. 13. Såfremt forældre henvender sig direkte til bestyrelsen vedrørende forhold som forestås af forstanderen, og som forud har været forsøgt færdigbehandlet af forstanderen, kan bestyrelsen dog behandle sagerne i samarbejde med forstanderen.

12. Forstanderen forestår alle spørgsmål vedrørende skolens elever, herunder beslutning om ind- og udmeldelse af elever, med mindre der er tale om spørgsmål af principiel karakter eller spørgsmål der er omfattede af 7, stk. 13. For så vidt angår spørgsmål omkring bortvisning af en elev, gælder proceduren som beskrevet ovenfor i 7, stk. 3.

13. Bestyrelsen informeres om, reagerer på, behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter skolens forhold er af usædvanlig art eller størrelse.

8.

Formandens opgaver

1. Formanden og i dennes fravær næstformanden, planlægger i samarbejde med forstanderen bestyrelsens arbejde, herunder fastlæggelse af dagsorden for de ordinære bestyrelsesmøder under behørig hensynstagen til forslag fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer og/eller forstander samt bestemmelserne i 10, stk. 2.

2. Formanden og næstformanden afholder mindst en gang årligt samtaler med forstanderen og skoleinspektøren. Formålet med disse samtaler er at sikre kontinuitet og udvikling i personlige spørgsmål omkring skolens ledelse. Indholdet af disse samtaler er fortrolige.

3. Formanden og næstformanden forhandler årligt med forstanderen og skoleinspektøren om forhold vedrørende de pågældendes ansættelsesforhold. Forhandlingsresultatet forelægges bestyrelsen til godkendelse.

9.

Det enkelte bestyrelsesmedlems opgaver

1. Det påhviler det enkelte bestyrelsesmedlem at holde sig orienteret om alle forhold, der er væsentlige for skolen, samt selvstændigt at forholde sig til disse forhold.

10.

Årets gang i bestyrelsesarbejdet

1. Formålet med bestemmelserne i 10 er at udstikke retningslinier for, hvorledes årets bestyrelsesarbejde planlægges hensigtsmæssigt. Bestemmelserne er alene af vejledende karakter.

2. Der skal tilstræbes en sammenhæng mellem strategi-arbejde og budgetlægning, således at budgettet afspejler de tiltag, der ønskes gennemført. Senest primo april hvert år, afholdes et bestyrelsesmøde med henblik på gennemgang af og godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår. Skolens revisor kan deltage i det pågældende møde.

3. Herudover tilstræbes afholdt et bestyrelsesmøde, der primært beskæftiger sig med emnerne vision og strategi. Endvidere afholdes et bestyrelsesmøde i december måned, med henblik på drøftelse af et af forstanderen udarbejdet præliminært udkast til budget for det kommende regnskabsår.

4. Ud over de punkter, der følger af stk. 3, vil et ordinært bestyrelsesmøde normalt have følgende faste dagsorden:

- Meddelelser fra formand og forstander

- Godkendelse af sidste referat

- Personaleanliggender

- Status/økonomi og Budgetopfølgning,

- Bygningernes vedligeholdelse

- Eventuelt.

Måtte der være uoverensstemmelser mellem fundatsen og forretningsordenen, har fundatsen forrang for forretningsordenen.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 16. maj 2006.

Christian de Jonquires Michael Hoeck Mogens Jørgensen

Jesper Brask Ida Faxholt Birgitte Schack


Set den 16. maj 2006

Kurt Andersen Bjarke Schmidt

Forstander Inspektør

Bilag 1 til Forretningsorden for bestyrelsen ved Marie Mørks Skole.

Vedr. ansættelsesudvalg.

Ansættelse af forstander, inspektør og afdelingsleder:

Under henvisning til 16 i fundatsen for d.s.i. Marie Mørks Skole er det skolens bestyrelse, der ansætter skolens forstander, inspektør, afdelingsleder og regnskabsfører.

Ansættelse af teknisk administrativt personale:

Skolens forstander ansætter det teknisk/administrative personale. Skolens forstander kan nedsætte et rådgivende ansættelsesudvalg med henblik på ansættelse af teknisk/administrativt personale.

Med henblik på ansættelse af teknisk/administrativt personale er det hensigtsmæssigt, at ansættelsesudvalget sammensættes således, at udvalget består af medlemmer fra skolens ledelse, ledende pedel og en repræsentant for beslægtet medarbejdergruppe.

Ansættelse af sfo personale:

Med henblik på ansættelse af sfo assistenter sammensættes ansættelsesudvalget af medlemmer fra skolens ledelse og afdelingsledere fra sfo. Det er endvidere hensigtsmæssigt at medinddrage en medarbejderrepræsentant fra det øvrige personale i sfo.

Ansættelse af lærere, børnehaveklasseledere og afdelingsledere i sfo:

Lærere, børnehaveklasseledere og afdelingsledere i sfo ansættes af skolens bestyrelse.

Med henblik på ansættelse af lærere, børnehaveklasseleder og afdelingsledere i sfo kan skolens bestyrelse under henvisning til fundatsens 18 bemyndige skolens forstander til at ansætte lærere, børnehaveklasseledere og afdelingsledere i sfo.

Med henblik på ansættelse af lærere, børnehaveklasseledere og afdelingsledere i sfo sammensættes et ansættelsesudvalg bestående af skolens lederteam og medarbejderrepræsentanter. Således anses det for hensigtsmæssigt, at der i ansættelsesudvalget deltager repræsentanter for såvel kvindelige som mandlige medarbejdere samt en repræsentant fra den faggruppe, hvortil en medarbejder skal ansættes.

Ansættelsesudvalgets medlemmer er: skolens lederteam, en faglærer med specifik faglig indsigt og lærernes tillidsrepræsentant.

Det vil i særlige tilfælde ikke være muligt at sammenkalde ansættelsesudvalget, hvorfor det ikke anses for aftalebrud, at skolens ledelse undlader at indkalde ansættelsesudvalget.

Ovennævnte tillæg til forretningsorden er gældende indtil andet besluttes af bestyrelsen ved Marie Mørks Skole.